Page 12

BIND 10

6 Disse 51 underskrivere må således anses for Ripenser Samfundets stiftere. I spidsen stod Katedralskolens rektor, Julius Nielsen, med 12 lærere, deriblandt en lærerinde, men ellers indeholdt listen mest medlemmer af en ripensisk klike i København, der talte mange professorer og andre højere akademiske embedsmænd. Det var da også denne gruppe, der kom til at danne den faste støtte for Ripenser Samfundet i de første år, og som kom til at stå som økonomiske garanter, og blandt hvilke man fortrinsvis valgte formænd og bestyrelsesmedlemmer. "Cirkulæret" udsendtes i et antal af ca 300 eksemplarer, og der meldte sig i den følgende tid 177 medlemmer. Hermed var oprettelsen af Ripenser Samfundet sikret. Den stiftende generalforsamling. Der fulgte nu en travl tid for den unge Fogh. Forberedelserne til den konstituerende (stiftende) generalforsamling krævede mange overvejelser både med hensyn til love for foreningen, valg af bestyrelse og sidst - men ikke mindst - den rent praktiske tilrettelæggelse af mødet og mange, der gik ind for tanken, måtte da også give en hånd med. Den stiftende generalforsamling fandt sted i Studenterforeningen den 26. marts 1912. Knud Fogh bød velkommen til de 80 fremmødte damer og herrer, og han takkede medhjælperne for det store forberedende arbejde hen imod dannelsen af foreningen. Forsikringsrådets formand, dr.phil. J.P.Gram valgtes derpå til dirigent, og han præsenterede straks et fuldt udarbejdet forslag til love, der redegjorde for samfundets navn, dets formål, bestemmelser om medlemsskab, bestyrelse, afholdelse af generalforsamling, og hvad der iøvrigt kræves af love og regler for at en forening skal kunne fungere. De enkelte punkter af forslaget blev nøje gennemdebatteret af de fremmødte. Blandt dem kan nævnes professor Eugen Warming, dr.phil. Kinch, redaktør Franz v.Jessen, skolebestyrer Noak, pastor P.Vibæk, kaptajn Schøler samt endvidere studenterne Stemann, Bjerge, Sturup og Fogh. Lovene blev vedtaget. Under "valg af bestyrelse" blev til formand valgt professor Eugen Warming, der var en af de ivrigste fortalere for dannelsen af Ripenser Samfundet.Til de øvrige bestyrelsesposter valgtes: Overlærer C.Amorsen, Ribe, stud.mag. J.S.Bjerge, Kbhvn., stud.med. Knud Fogh, Kbhvn. og redaktør Franz v.Jessen, Kbhvn. Kaj Rosenstand og Knud Fogh ned pedel Nielsen i midten.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above