Page 182

BIND 10

208 Nyt fra Katedra!sko!en Hastigt svandt den lyse sommer Skoleåret begyndte igen den 8. august, og ca. 130 nye l.g'ere modte op til den forste skoledag. Også to nye lærere, Anne Marie Strom med tysk og gymnastik og Kirsten Gelsaa med fransk og gymnastik, tiltrådte nye stillinger ved skolen den dag. De to har tidligere været ansat som årsvikarer hhv. ved Nordfyns Gymnasium og Åbenrå Statsskole. At der er ansat to nye gymnastiklærere hænger sammen med, at Grethe Skjodt soger sin afsked med udgangen af oktober måned i år - og hun har alene stået for al pigegymnastik i 35 år! Desværre måtte skolen samtidig sige farvel til Kirsten Aalling, der i sidste skoleår har været vikar i fransk efter Rie Rahbeks død. Også pa kontoret er der sket ændringer: Jørgen Olaf Hansen er ny inspektor efter Klaus Nielsen, som efter mange år i jobbet har ønsket at blive af- lost. Som det fremgår andetsteds, foregik translokationen som en translokation skal: i skolegården og i strålende solskin. Vejret tilsmilede rektor Bent Karsdals første fremtræden for et større publikum. Et brud på traditionen var der dog: Bent Karsdal ville ikke ud- klædes i kjole og hvidt! Første uge af skoleåret har været præget af l.g'ernes intro-arrange- ment, som kulminerede i en meget vellykket fest for hele skolen fredag d. 12. august. Og nu sænker arbejdsroen sig over skolen... Jens Vind - Med et rektorskifte sker der altid ændringer. En af disse er, at skolens sædvanlige årsskrift ikke længere udkommer ved skoleårets afslutning. Det bliver nu delt op i to, et introduktionsskrift "Velkommen" med praktiske oplysninger om skolen, som allerede er sendt til alle nye l.g'ere, og et egentlig årsskrift med artikler om Skolens historie og gymnasieundervisning i dag. Indholdet skal skabe interesse for Ribe Katedralskole, og skriftet vil blive sendt til de skoler, hvorfra kommende gymnasieelever kan forventes at komme. - Mercurius, skolens blad, har som vanligt udgivet Den blå bog 1988 med en samling mere eller mindre venlige karakteristikker af årets studenter. - Ribe Katedralskole leverede i år en dansk stil til 13. Stilen "Forsvar mod angsten", der efter censorernes mening er blandt å- rets allerbedste, er skrevet af Mogens Hessellund fra Gredstedbro. Den kunne læses som kronik i Ber- lingske Tidende d. 14. juni. Ribe Katedralskole er motivet på årets Ribemønt, som kan købes i Sparekassen Sydjylland (se annoncen næstsidste side). Overskuddet fra salget uddeles til en/flere, der i årets løb har udvist prisværdige initiativer og præstationer i Ribe kommune. Et 175 års jubNæum Der er vist ingen af Katedralskolens gamle elever, som ikke kender den nu 175 år gamle Termansens Boghandel. Vi gamle købte skolebøger, stilehefter og elastikpenne der. Det gør eleverne af i dag ikke, de får det på skolen. Til gengæld køber de bøger, hvad vi ikke havde penge til. Jubilæet fejres i november - ikke med en historisk tryksag, men med en skotsk folkemusikaften - utraditionel som boghandler Jelsberg er.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above