Page 194

BIND 10

220 delse til, at hun måtte deltage i undervisningen på Katedralskolen. Efter ministeriets anmodning kommenterer rektor Fritsche (1832- 1903) den 16.april ansøgningen i en længere skrivelse. Først gør han rede for mange betænkeligheder ved en fællesundervisning for piger og drenge, men efterhånden tør han dog noget op bl.a. under henvisning til, at når staten har givet kvinder adgang til Universitet, så har den også moralsk pligt til at sørge for, at de kan få den nødvendige forberedende undervisning. Fritsche slutter med, at han kan anbefale, at tilladelsen gives, såfremt ministeriet mener det vigtigt, at der bliver gjort et forsøg med fællesundervisning, samt at ministeriet må tage det fulde ansvar for den betydning, et sådant forsøg kan få som præcedens ved senere lignende ansøgninger. I skrivelsen refereres lærerkollegiets stilling til spørgsmålet: 3 er så absolut imod, 2 anbefaler forsøget, 1 er i tvivl, da han ikke kender den unge piges "åndelige forudsætninger" og 3 går ind for fællesundervisning i almindelighed. To måneder senere, den 21.juni, vil ministeriet, inden en afgørelse træffes, gerne vide, om det kan forventes, at drengenes forældre ikke har noget imod, at der optages en pige i samme klasse, samt om rektor kan garantere, at pigens optagelse ikke vil medføre ulemper for skolen. I mellemtiden er der sket det, at Kirstine Margrethe Styrup i juni 1892 ikke som ventet gik op til 4.klasses hovedeksamen (den eksamen der gav adgang til latinskolernes øverste to klasser), formentlig fordi hun ikke var tilstrækkelig forberedt. Dette meddelte rektor Fritsche ministeriet den 22.juni, samtidig med at han beskrev ulemperne ved, at skolen skulle fungere som fællesskole. Først nævner han "retirade" problemerne, dernæst frikvartererne hvor piger og drenge ikke bør væ- ' re sammen ^skolegården og til sidst, "at Friheden i Valget af, hvad der læses i Latin og Græsk, maa indskrænkes noget ved Hensynet til det nye kvindelige Element". Om stemningen hos drengenes forældre ved en piges optagelse i klassen skriver Fritsche, at den sandsynligvis vil være blandet. Vinteren 1892-93 forbereder Kirstine Margrethe Styrup sig atter til 4.klasses hovedeksamen, som hun består, og faderen sender en ny ansøgning om optagelse i Katedralskolen til ministeriet. Den 1.august 1893 meddeler ministeriet, at man vil tillade rektor at beslutte om Kirstine Margrethe Styrup skal optages. Det understreges, at hvis det sker, må det betragtes som en helt eksceptio- nel foranstaltning, der ikke på nogen måde må skabe præcedens. Hvis der "rejser sig en almindelig Opinion fra Forældrenes Side mod kvindelige Elevers Optagelse i Skolen" forbeholder ministeriet sig ret til at trække tilladelsen tilbage. Den 21.august 1893 begynder Kirstine Margrethe Styrup i 5.klasse sammen med 13 drenge, hvoraf en var hendes bror. Hun var da netop fyldt 20 år. De fleste af drengene var 3-4 år yngre. Å v r s t t n e Ma r g r e th e Styrup f o t o f r a 7896


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above