Page 196

BIND 10

222 hendes aandelige Udvikling, tør jeg ikke indlade mig paa at besvare. Man fristes til at tro, at en ung Pige under saadanne Forhold kan føres ind paa et noget andet Syn paa forskellige Livsforhold end en, som er undervist sammen med andre unge Piger, at hun vel ogsaa kan tilegne sig visse maskuline Vaner og Manerer. Men dette er kun en Slutning, ikke Erfaring." Om Kirstine Margrethe Styrup's senere livsforløb kan oplyses, at hun blev immatrikuleret ved Københavns Universitets lægevidenskabelige fakultet i 1896, og at hun blev medicinsk kandidat i 1904. Efter en kort tid i praksis i Sønderho uddannede hun sig videre på københavnske hospitaler. Hun fik specialistanerkendelse i hals-, næse- og øresygdomme i 1918 og drev herefter speciallægepraksis på Frederiksberg. Hun døde i 1959 og ligger begravet på Ribe kirkegaard. Fik så Kirstine Margrethe Styrup's optagelse på Katedralskolen med afsluttende studentereksamen nogen afsmittende virkning? Ikke u- middelbart; der skulle gå 9 år før den næste pige i Ribe kunne sætte en studenterhue på sit hoved. Med "Loven om højere Almenskoler m.m." af 1903 åbnedes omsider adgangen for piger til den højere skoleuddannelse, men årene forinden (1900-02) har rektor Fritsche fået ministeriets tilladelse til optagelse af 14 piger. I begyndelsen var man i København noget tvivlrådig og udbad sig atter en erklæring fra lærerforsamlingen. Denne støttede rektor og tilsluttede sig tanken om at åbne statsskolerne for unge piger. Kun en af lærerne afgav en separaterklæring, ikke fordi han var imod, men fordi han var af den opfattelse, at de to køn skal undervises forskelligt og derfor hver for sig. Ministeriets tilladelse er som tidligere betinget af, at pigerne i frikvartererne skal opholde sig i rektors bolig; og som noget nyt er tilføjet, at pigerne ikke har adgang til drengenes fripladser og stipendier. Rektor Fritsche dør samtidig med, at loven af 1903 træder i kraft. I en nekrolog hedder det bl.a., at hans stilling til spørgsmålet om unge pigers optagelse i statsskolerne er et eksempel på hans "friske initiativ", som førte til, at denne nyordning til dels var gennemført på Katedralskolen, da den nye skolelov blev vedtaget. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at skolens første kvindelige lærer ansættes i 1901 til at varetage pigernes gymnastikundervisning. Og mon ikke Fritsche efterhånden, som pigernes antal steg, har taget lidt let på ministeriets krav om, at pigerne skulle holde frikvarter i hans bolig. Da den nye skoleordning indføres i 1903 tilmeldes der 17 piger i 1. mellem, og skolen har da på det tidspunkt 24 kvindelige og 105 mandlige elever. I 1904 dimitterede skolen den næste kvindelige student. Herefter har spindesiden hvert år - dog med en enkelt undtagelse - været repræsenteret blandt byens nyud- klækkede studenter. Men langsomt gik det i begyndelsen; op til 1909 kun med een om året. Vi skal helt hen til omkring 1960, førend der begynder at være ligevægt mellem de to køn. I de sidste årtier er udviklingen gået så stærkt, at i 80'erne dimitteres der studenterhold med dobbelt så mange piger som drenge. Æed. 798J studenter


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above