Page 21

BIND 10

15 FMPENSER-SAMFUNDETS GENERALFORSAMUNG RIPENSER-SAMFUNDETs generalforsamling afholdtes igen i år på Caroli- nevej 6 i Hellerup, hvor villaens store spisestue var omdannet til forsamlingslokale med stolerækker. De 3o fremmødte deltagere var for en stor dels vedkommende de samme, der møder år efter år, og som efterhånden er kommet til at danne en fast kreds. Risikoen ved evt. at blive valgt til bestyrelsesmedlem opvejes i rigt mål af fru Kar- kovs efterfølgende kaffebord med dejligt bagværk i de tilstødende Ribe-prægede stuer. Formanden bød velkommen og mindedes de i årets løb afdøde medlemmer: pastor em. Valdemar Nørlund Christensen, Irsf. H.K. Hjerrild, fhv. rektor Kristian Brudsig, gross. Aage Jørgensen, fhv. dir. Kristen Rark Foss. Til dirigent valgtes ambassadør Frode Schøn. Formanden aflagde beretning, hvor han redegjorde for de traditionelle aktiviteter: generalforsamling, jubilar-reception, udgivelse af bladet med 3 numre samt 1 nummer af Jubilar-Service. Yderligere har Ripenser-Samfundet med ca. 15.ooo kr. til et nyt klaver til skolen, indsamlet blandt foreningens medlemmer. Medlemstallet er nu steget til 1 .668. Efter beretningens godkendelse var der forskellige meningstilkendegivelser vedr. Ripenser-Samfundets 75 års fødselsdag den 26. marts, hvor bestyrelsen havde besluttet at markere dagen ved udsendelse af et jubilæumsskrift om foreningens historie, som formanden var i færd med at skrive. Baggrunden for denne beslutning var, at der hverken var praktisk eller økonomisk mulighed for at arrangere stor fødselsdagsfest, som flere medlemmer havde set frem til. Endvidere blev det gjort gældende, at en sådan fest kun ville blive for de få, medens et jubilæumsskrift ville na ud til alle medlemmerne. Herefter fik kassereren ordet for aflæggelse af det reviderede regnskab. Dette godkendtes uden bemærkninger . Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke de forskellige, der havde hjulpet og støttet foreningen: medlemsskaren, annoncører, bidragydere, kontaktpersoner for hjælp til adresseforskning samt medlemmer og ikke-medlemmer for indlæg til bladet. En særlig tak blev rettet til Katedralskolen for dens store velvilje over for Ripenser-Samfundet. Herefter hengav man sig til det selskabelige samvær med firhændigt klaverspil af Marie Sophie Haar og Ruth Karkov indledt med Riberhus- march. Under kaffen takkede næstformanden værtsparret for arrangementet, og der blev råbt et trefol digt hurra for disse.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above