Page 222

BIND 10

248 Generaiforsamüngen Der gik mange overvejelser forud for bestyrelsens beslutning om i år at henlægge generalforsamlingen til Ribe, idet man her brød med en årelang tradition for dens afholdelse hos tidligere formand Anton Karkov i dennes gæstfrie hjem på Carolinevej 6, Hellerup. Begrundelsen var hensynet til de mange vest for Storebælt, hvor der alene i Syd- og Sydvestjylland er bosat 20-25% af foreningens ca. 1700 medlemmer. Ripenser- Samfundet er således ikke længere et rent Københavnerforetagende som dengang, det blev stiftet i 1912. Trods silende regn fandt 35 medlemmer vej til skolens sangsal med rektor Karsdal i spidsen som særlig indbudt. Humøret steg til højder, da Thomas Alvad pludselig dukkede op og med ild og temperament som i gamle dage slog det gamle flygel an til "Grøn er vårens hæk" - og det til melodi af både N.W. Gade og Carl Nielsen. Formanden bød velkommen og mindedes de i årets løb afdøde medlemmer : Svend Beck, Ålborg, Kirsten Bojsen (r.28), Tove Felding f. Jørgensen (r.21). Karner Hagelund (r.29), Ingrid Himmelstrup f. Pedersen (s.40), Randi Jenrich f. Peters (s.57), H.P.Jensen (s.45), Else Vind Kjellerup f. Knudsen, Kirsten Kristiansen f. Malling (s.49), Nina Lerche-Thom- sen f. Haagensen (s.57) og Gunnar Nielsen (s.29). Til dirigent valgtes Jens Bøggild (s.44), hvorefter formanden, Ole Marker, i sin beretning redegjorde for årets aktiviteter. Ripenser Bladet er udkommet med 4 numre, idet Jubilar-Service nu optræder som et selvstændigt nummer af bladet efter distributionsomlægning til postvæsenets avispostkontor - med betragtelige besparelser til følge. Bidragyderne til de faste rubrikker "Nyt fra Katedralskolen" og "Nyt fra Den antikvariske Samling" fik en særlig tak med pa vejen. Det samme fik den nye museumsinspektør, William Gelius, der fremover vil orientere om Ribe Kunstmuseums aktiviteter. Med hensyn til bladstof i øvrigt efterlystes en mere aktiv medvirken fra såvel ældre som yngre medlemmer. Jubilar-Service bragte i 1988 oplysninger om 407 jubilarer, lidt færre end forrige år, idet adresseforskningen havde haft vanskeligheder med at opspore 10-års jubilarerne. Adresseforskning er en arbejdskrævende opgave, som kun lader sig gennemføre med hjælp fra de jubilerende årgange og deres kontaktpersoner. En hjælp, som foreningen i høj grad skønner på. Arkivet har i årets løb modtaget bøger, sange og bil- leder/fotografier, som man er taknemmelig for, og som man fortsat med tak gerne modtager. Receptionen i forbindelse med translokationen fik også i 1988 et festligt forløb. Formanden takkede rektor og skolen, fordi Ripenser-Samfundet hvert år for nogle timer får lov til at "overtage" skolen, og han rettede en særlig tak til ægteparret Rise- Damkjær, som har stået faddere til denne tradition i traditionen Formandens beretning gav ikke anledning til bemærkninger, hvorefter kassereren, Kirsten Grünfeld, forelagde revideret regnskab (se s.251) samt budgetforslag 1989 til godkendelse. Begge godkendtes uden bemærkninger, hvilket bl.a. vil sige, at kontingentet er u- ændret. Dagsordenens næste punkt var valg Ole Marker genvalgtes som formand Den hidtidige bestyrelses sammensætning forblev i øvrigt uændret, hvilket fremgår af foreningens organisation, der findes i dette nummer af bladet på s.249. Formanden sluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og med tak til forsamlingen for god


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above