Page 230

BIND 10

25K Bognyt Mark og Montre. Kulturhistoriske museer i Ribe amt 1988, 96 s.ill. Årsskriftet for museerne i Ribe amt har skiftet udseende. Omslaget prydes nu med farvefotografier, og formatet er sat op til A4. Det sidste skal nok vække en vis irritation hos modtagerne, der nu skal rokere om på reolhylderne, hvis de nye Mark og Montre skal stå sammen med de gamle. Men også indholdet er ændret. Fra at være et overvejende arkæologisk orienteret årsskrift, der ofte publicerede videnskabelige nyindvindinger, men på en sådan måde, at den læge læser havde glæde og udbytte af artiklerne, giver årsskriftet nu en meget bred orientering om museumsarbejdet i Ribe amt. Indholdet spænder fra udgravning af jernaldergrave over Hannes Hus i Sønderho til Esbjerg Kunstforenings Samlings sidste nyerhvervelse, et maleri udført i 1987 af Arne Haugen Sørensen samt aktuelle debatindlæg om museernes samfundsrolle. Tiden skal vise, om det nye Mark og Montre bliver i stand til at tiltrække nye læsere og skabe en bredere interesse og opslutning om vore museer. På Den antikvariske Samling i Ribe er man af den opfattelse, at disse redaktionelle ændringer har påvirket den faglige standard i uheldig retning. Bl.a. har det vist sig, at Mark og Montre ikke længere er et godt bytteobjekt med andre museers årspublikationer. Det overvejes derfor at udgive en årsberetning om museets egne aktiviteter. To af artiklerne i Mark og Montre 1988 omhandler Ribe. I den ene omtales fundene af glasmosaikstifter i et perlemagerværksted fundet ved udgravningerne i Nico- lajgade, stifter af samme art som anvendt af C-H.Pedersen i Domkirken, men som ikke kom til Ribe for 1200 år siden for at blive anvendt til mosaikkunst, men for at blive brugt til fremstilling af perler. Den anden artikel beretter om en udgravning i det nordvestlige hjørne af Katedralskolens gamle sportsplads, der hvor tennisbanen og omklædningshuset lå. På trods af områdets stærkt vandlidende beskaffenhed lykkedes det dog at påvise spor af bebyggelse, en bebyggelse som formentlig er forsvundet samtidig med, at vandstanden steg som følge af åens opstemning, da Dammen blev anlagt o.1250. Denne opfattelse støttes af dateringen af de fundne potteskår, der overvejende stammer fra før ca.1300. Vesper Termansen; Hvad er det med Ribe og Dronning Dagmar? Folkevisen om Dronning Dagmars død. 12 s ill. Ribe Turistkontor 1988. Kr.5 Ribes lokalhistoriske tegneserieproducent, Jesper Termansen, som har omskrevet de sidste års Ribe- spil til tegneserier, har nu illu streret folkevisen om Dronning Dagmars død. I et efterskrift gives nogle få historiske data. En net lille publikation, der med sine resuméer på engelsk og tysk også er turistvenlig.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above