Page 320

BIND 10

346 Nyt fra Ribe og omegn I dette nummers Nyt fra den antikvariske Samling nævner antikvar Stig Jensen til sidst i sin artikel om vikingeudstillingen i Hans Tavsens Hus, at man i øjeblikket er ved at skaffe sig viden om, hvor Ribe lå i vikingetiden. Ved en netop afsluttet 450 m^ stor udgravning mellem Rosenallé og jernbanen er der fundet ca. 20 urnegrave og urnebrandgrave, en jordfæstegrav, stolpehuller som tegn på forskellige former for bebyggelse, hjulspor på en vej i- gennem området samt 2 grøfter, hvis betydning endnu er usikker. På grundlag af bl.a. keramikrester er fundene dateret til 800 og 900-tallet. 1. oktober fortsætter udgravningerne ind i det ca. 3 gange så store naboområde, og til disse udgravninger stilles der også store forventninger. Det kan allerede nu fastslås, at når det fundne materiale er blevet bearbejdet, vil man vide, hvor håndværkerne og handelsfolkene fra parcellerne nede ved åen boede, og hvor de blev begravet, og Ribes topografi fra det 8. til det 11. århundrede begynder at tegne sig. opførelsen af det store biogasanlæg nord for Trojelsknæ, Ribe, er nu påbegyndt. Byrådet har vedtaget en lokalplan for opførelsen af en ny Falck- station på Obbekærvej øst for baneoverskæringen . På Seminarievej overfor Kvickly planlægges et nyt forretningsbyggeri, som vil medføre nedrivning af flere af vejens villaer. I sommermånederne har strækningen fra Torvet til Ydermøllen været gågade i forretningstiden og resten af døgnet sivegade. Meningerne om gågaden samt om Hotel Dagmars pavillon og udeservering på det lille torv har været delte. Gågaden medførte iøvrigt en betydelig trafikal belastning af Dagmar sgade . Som følge af besparelser i kriminalforsorgen vil arresthuset i Ribe blive lukket, formentlig til 1. oktober. På Ribelunds areal vil Obbekjer- fonden opføre 25 boliger til tidligere ansatte på Ribe Jernindustri . Den trettende Ribe-mønt er udkommet med everten, Johanne Dan, som motiv. Ribe sygehus er atter i farezonen. Amtet har ladet udarbejde 2 modeller til den fremtidige sygehusstruktur, hvor den ene nedlægger sygehusene i Brørup og Ribe. Ved offentlige orienteringsmøder er der protesteret kraftigt mod denne model, ligesom læserbrevsaktiviteten er stor. Ribes stadsingeniør gennem knap 30 år, Axel Elmose, har nået pensionsalderen og er blevet afløst åf civilingeniør Jørn Strange. Hasse Thranholm (r.51) har solgt "Sælhunden" til Tove og Folmer Hausted, Hviding. Set. Catharinæ kirkes toilet til 300.000 kr., som arbejdstilsynet krævede bygget, kan nu spares, i- det kirken har lejet lokaler med toilet i klosteret. Konfirmandundervisningen vil blive flyttet til disse lokaler. Ribe Statsseminarium fik over 300 ansøgninger til 112 ledige pladser. Rektor Kyndrups afløser er den tidligere rektor på Esbjerg Seminarium, Lars Runo Johansen. Når HF-eleverne tages med, færdes der dagligt 500 studerende i seminariets bygninger. Willumsen-samlingen, der i 10 år har ligget gemt i Ribe Statsamts kælder, uden at byen har kunnet byde på en udstillingsmulighed, er lige så stille flyttet på Odden Hovedgaard i Vendsyssel, der nu ejes af samlingens grundlægger, Victor Petersen.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above