Page 342

BIND 10

368 Nyt fra Den antikvariske Samting Ansgars Ribe endelig fundet Gennem omfattende udgravninger i 1970'erne og 1980'erne er det lykkedes Den antikvariske Samling at skabe et godt billede af det ældste Ribes handels- og håndværkerkvarter, der var placeret ved Nicolajgade nord for åen - dvs. på den modsatte side som domkirken. Det kan her påvises, at Ribe er opstået i begyndelsen af 700- årene, og at byen fra første færd har været organiseret i en række parceller vinkelret på åens nordbred. Værksteds- og affaldslagene ved Nicolajgade stammer alle fra 700- årene, og de arkæologiske vidnesbyrd om byen i perioden 800-1100 har hidtil indskrænket sig til nogle få sporadiske fund. På trods af de succesfulde udgravningskampagner måtte man derfor konkludere, at de mest essentielle spørgsmål vedr. vikingetidens Ribe ikke kunne besvares. Således har det Ribe, som Ansgar fik tilladelse til at bygge en kirke i ved midten af 800-årene, hidtil ikke været en arkæologisk realitet . Ovenstående situation har ændret sig radikalt i løbet af 1989. Det er sket ved en arkæologisk undersøgelse ca. 250 m nordøst for de tidligere fund ved Nicolajgade, nærmere betegnet mellem Rosenallé, jernbaneområdet og Seminarie- vej. Her planlægger kommunen at etablere en P-plads, og museet har derfor udgravet det berørte areal på ca. 2000 nf . Resultaterne har været overordentlig vigtige og skal kort refereres i det følgende. Området har i 700-årene tjent som gravplads for handelspladsen ved Nicolajgade. Der er udgravet 32 grave, der rummer resterne af de første ripensere. I 800-årene etableres en bred grøft tværs gennem gravpladsen. Ud g r av n in g en s e t f r a S em i n a r i e v e j . i / d g r a v n i n g s f e 7 t e t f c a . ^ 0 0 0 nf 7 e r næs t e n 70 g a n g e så s t o r t som den s t ø r s t e b y g r a v n i n g , d e r h i d t i t e r f o r e t a g e t i i ? i be.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above