Page 367

BIND 10

393 troligt qavmilde, når vi beder dem om hjælp - det synes jeg er meget flot, og det skal I have tak for. Når man rækker en vis herre en lillefinger, søger han at snuppe hele hånden. Sådan vil jeg nødig have, man skal se på Ripenser-Samfundets bestyrelse, men hvorom alting er så gentager vi opfordringen i år. Baggrunden er den, at fondens renteafkast p.t. er 3.000 kr. og dimittendlegatet på 3.000 kr. Vi vil meget gerne kunne sætte dette beløb op - men uden at æde af kapitalen! Det er derfor klart, at understøttelsesfonden har brug for y- derligere styrkelse og konsolidering . Til slut er det på sin plads at takke bestyrelsesmedlemmerne, som året igennem har ydet en meget betydelig og yderst værdsat indsats. Foreningens eksistens og trivsel står og falder med dette arbejde, og det er almindelig bekendt, at frivilligt arbejde i foreninger ikke er let at skaffe i dag. Løbende arbejde er der vel mest af for kasserer, redaktør og sekretær, og medlemmerne står derfor i særlig gæld til dem. Men alle har ydet et stort arbejde! Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. Regnskabet blev forelagt af kassereren Kirsten Grunfeld, som gennemgik og kommenterede så perfekt, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger hertil, og regnskabet blev således godkendt. 1 forbindelse med budgettet vedtoges en forhøjelse af årskontingentet med 10 kr. til 60 kr. for kontingentgruppe 1, medens gruppe 2 (studerende) fortsat betaler 30 kr. Indkomne forslag var der ingen af. Valgene forløb således: Formanden er på valg hvert år og hedder atter Ole Marker. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Imidlertid var 6 medlemmer ud af 8 på valg i år p.g. a. afgang i utide. Dette rettede man op på ved at vælge 2 medlemmer for ét år oct 4 for to år således: Poul Noer og Johs. Jensen blev genvalgt for 1990, medens Mogens Juhl, Anton Karkov, Kirstine Nørr og Dorte Lund blev genvalgt for 2 år. Suppleanterne Marie Sophie Haar og Peter Lungholt blev genvalgt, og det samme gjaldt revisorerne Merete Lindqvist og Hans Jørgen Nielsen samt revisorsuppleanten Kirsten Hingeberg Larsen. Eventuelt: Ingen ønskede ordet, hvorefter dirigenten takkede bestyrelsen for veludført arbejde. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for udmærket ledelse. Både skolen og Ripenser-Samfundet har traditioner. Og en af disse er, at Ruth Karkov og Marie Sophie Haar spiller Riberhus-March med fire hænder - og det var flot - vi sad vist alle og tænkte tilbage på skole- og afdansningsballer, som jo altid indlededes med denne march. Efter denne festlige del af aftenen samledes vi så om bordene til det overdådige kaffebord, hvor snakken gik livligt, og hvor man fornemmede, at alle hyggede sig. Ind imellem kunne vi atter glæde os over firhændigt klaverspil. En stor tak skal lyde til Ruth og Anton Karkov for en fin aften. //an s 7a/co6 k/i//nmsen Fra biNedarkivet SAo/egården Z94J med den gam/e pede/bo/ig


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above