Page 73

BIND 10

99 WEGTERGANGEN FÅ RiBE DOMKIRKE Johan Lange I gamle synsforretninger, regnskabsnotater og lignende arkivalier om Ribe Domkirke træffes gentagne gange ordet vægtergang; særlig hyppigt er det i 1600-tallet, da vægtergangene på kirkens skib, kor, korsarme og apsis (?) synes at volde kirken og dens myndigheder særlig mange kvaler på grund af vandskader. Selvom ordet vægtergang forklarer sig selv, vil vi her indledningsvis kontrollere ordets betydning, særlig i ældre tid, ved opslag i diverse ordbøger. Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog skriver i bd IV s 890: gang langs murens overkant (på en borg til udkig og forsvar). Ordbog over det danske Sprog anfører i bd 28 under betydning 1: forsvarsindretning på borge og befæstede herregårde i form af en gang bag eller på murkronen med skydeskår. Vor Tids Konversationsleksikon skriver noget helt tilsvarende til dels med samme ordvalg og uddyber betydningen y- derligere, ligesom der afbildes en vægtergang på herregården Ør- bæklunde med både skydeskår og skoldehuller, altså en fagmæssigt avanceret vægtergang der tilmed var overdækket, ligesom andre herregårdes . På Ribe Domkirkes romanske murkrone var vægtergangen åben opad- til, men naturligvis forsynet med et muret brystværn. Skønt ingen beskrivelse foreligger i de gamle notater, kan vi af regningsposternes ordvalg slutte os til meget, mens kun lidt må forblive gætterier, fx vægtergangenes opbygningstidspunkt. Intet beviser at de først er kommet til efter branden i 1402. I udlandet er de i hv f på talrige kirkelige bygninger indrettet umiddelbart efter murenes opbygning. Vi læser i Ribe-arkivalierne imidlertid først om dem efter 1402. r og t v æ r s k i b , / / v i s a p s i d e - v æ g t e r - g a n g e n h a r e k s i s i e r e f , h v a d e r t v i v l s o m t , h a n a d g a n g e n t i / den vær e f o r e g å e t e n t e n gennem f o r s v u n d n e k v i s t e e / Z e r f r a d en k o r t e k o r - v æ g t e r g a n g , - i d e t m i n d s t e e r d e r h e r i k k e t e g n e t k v i s t p å a p s i - d e - t a g e t . Bemærk a Z a rm k / o k k e t å r n e t p å n o r d - k o r s a rm e n s ø s t s i d e . B f t e r Danma rk s k i r k e r , Z?ibe amt s Z54. Vægtergangen eller -gangene (for det har ikke været én sammenhængende gang) har vistnok strakt sig over praktisk taget alle vandret


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above