Page 99

BIND 10

125 Generatforsamüngen Igen i år var stolerækkerne stillet frem i spisestuen på Caroli- nevej 6 i Hellerup for at modtage de ca. 30 medlemmer, der fandt vej til årets generalforsamling. Humoret var som sædvanlig ved denne årlige begivenhed højt oppe med livlig samtale mellem ung og gammel fra forskellige årgange i deres fælles erindringer om skole, Ribe by og egn, indtil formanden lod klokken lyde som signal for åbningen af generalforsamlingen. Formanden bød velkommen og mindedes 13 i årets løb afdøde medlemmer, hvoraf flere havde haft særlig tilknytning til foreningen. Til dirigent valgtes Carl Rise Damkjær. I sin beretning nævnte formanden, at bladet af redaktionelle årsager kun var udkommet med to numre. løvrigt er man gået over til at udsende bladet postadresseret, hvilket sparer både porto, arbejde og kuverter. Det er et problem med den stadig stigende porto, og formanden opfordrede derfor medlemmer, der skifter adresse, til omgående at melde adresseændring til posthuset for at undgå ekstra portoudgifter og ulejlighed ved gentagen udsendelse. Under formandens lange sygdomsperiode og rekreation var bladets redaktion overtaget af Mogens Juhl, der har taget bopæl i Ribe, hvor bladet nu atter trykkes. Det bevirker en tættere tilknytning til Ribe og Katedralskolen. Ripenser-Samfundet fyldte 75 år d.26.marts 1987. Der er nok nogle, der havde imødeset et større arrangement, men bestyrelsen fandt ikke, at der var økonomisk mulighed for og arbejdsresourcer til at afholde fest. Vi har i bladet bragt et historisk tilbageblik, og vi har endvidere udsendt et optryk af skolens kantate som jubilæumsgave til medlemmerne. Vi har i årets løb haft den sorg, at vort bestyrelsesmedlem Inger Olesen er afgået ved døden. Hun var meget aktiv ved udarbejdelsen af Jubilar-Service og altid villig til at påtage sig arbejde og opgaver, der trængte sig på. Vi vil meget savne hendes hjælp. Formanden rettede en tak for modtagen hjælp og bistand i årets løb: Tak for den store medlemstilslutning, tak til de medlemmer, der har virket som bestyrelsesmedlemmer og som adresseforskere. Tak til bladets annoncører og en særlig tak til Obbekjær-fonden for tilskud til 75-års jubilæet. Tak for gaver til arkivet, der er reorganiseret. En meget stor tak til Ribe Katedralskole, som har optaget jubilarreceptionen som en fast tradition ved skolens translokationer og altid tager godt i- mod os. Formanden sluttede med at meddele, at han på grund af alder og svigtende helbred ikke ønskede genvalg. Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger fra forsamlingen og blev godkendt med applaus. Kassereren, Kirsten Grunfeld, fremlagde herefter regnskabet. Hun startede med at uddele farverige regnskabsblade, som forsamlingen fik 3 min. til at studere. Af regnskabet (se s.129) ses, at foreningen i 1987 havde 1453 betalende medlemmer. Overskuddet på 10.744 kr. skyldes, at der kun udsendtes 2 numre af Ripenser-Bla det. Understøttelsesfondet har ikke modtaget bidrag, men udredet et dimittendlegat på 3000 kr. Efter et par forespørgsler bl.a. vedrørende en negativ girokonto (forklaring: regnskabsteknik og ikke at der består mulighed for at låne penge hos Postgiro) godkendtes regnskaberne, og der gaves decharge. Det næste punkt på dagsordnen var valg. Som ny formand valgtes den hidtidige næstformand, Ole Marker mens Karkov overgik til menigt bestyrelsesmedlem. Inger Olesens plads i bestyrelsen blev overta


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above