Page 101

BIND 7

/eg blandt de mange savner dog por/ sam/ands sfi/fer stad. med. Fogh Han passe må sin bog med /iid thi de? er /o eksamenstid. Fogh blev afløst af Kai Rosenstand, men Fogh kom igen efter endt eksamen i 1921. De to blev jo foreningens bærere gennem næsten 50 år. De supplerede og byttede roller og var foreningens konstante elementer, medens andre bestyrelsesmedlemmer kom og gik. Fogh er ophavsmand til mange taler og viser. Flan var formand for foreningen i 21 år fra 1927-48, det længste formandsskab i foreningens historie. Under 2. verdenskrig lå foreningen stille, men den vågnede op ved Katedralskolens 800-års fest 13. aug. 1945, hvor Fogh som formand foretog afsløringen af mindepladen for de under besættelsen faldne frihedskæmpere fra Ribe skole. Ligeledes blev en ny fane indviet. Men om aftenen var der arrangeret fest i Ripenser-Samfundet med ikke mindre end 400 deltagere, hvor Fogh som formand bød velkommen. Det blev et værdigt punktum for Foghs deltagelse i bestyrelsen, idet han ved den følgende generalforsamling og re- konstruering af foreningen ikke ønskede at fortsætte som formand, hvorefter formandsposten blev overtaget af den anden af Ripenser-Samfundets varige medarbejdere, bladets redaktør, Kai Rosenstand. 1 1952 ved foreningens 40-årS jubilæum udnævntes han til æresmedlem sammen med prof. Holger Pedersen. Fogh kvitterede for udnævnelsen ved en lang takketale, hvori han mindedes skoletiden i Ribe. Han fulgte stadig med i foreningens liv, men han sås efterhånden sjældent, sidste gang var ved årsfesten i 1970, og hans sidste bidrag til bladet var hans nekrolog over Kai Rosenstand, som han lige fra barndommen havde været ven med, og som var forenede i fællesskab i omsorgen for Ripenser-Samfundet. Ved 60-års festen havde han givet tilsagn om at holde festtalen, men måtte i sidste øjeblik melde afbud. Hans helbred var på det sidste svigtende. -Ripenser-Samfundet skylder gennem den længste tid af sin tilværelse Knud Fogh særdeles meget. Vi mindes ham med taknemlighed som stifter af og førstekraft indenfor samfundet. Ære være Knud Foghs minde. FaHeindvieise 7945. Ved /anen ses Kai Rosensiand i /ærd med af siå et søm i /anesfangen, medens Knud Fogh i miiifærani/orm stoffer. Bagved ses rektor /orgensen. 95


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above