Page 107

BIND 7

Diget ved Ribe (Fortsat) Selve digets placering spiller den største rolle. Det gamle dige er opført på en ret høj og bred strandvold, Ov- ret, der strækker sig langs kysten på et sted, hvor flodbølgerne naturligt har måttet aflejre materiale. Et projekt, Vadehavsplanen, går ud på er at bygge diger fra Esbjerg til Fanø og fra Fanø over Manø til Rømø. Man opnår derved at beskytte flere marskafsnit, og man opnår, at bagvandet fra åerne kan finde ct reservoir mellem digerne, ligesom planen vil være gunstig for indvinding af land, der dog for største delen vil bestå af sand. Projektet vi! imidlertid være meget kostbart, om det i det hele taget lader sig gennemføre på grund af de store dybder i Knudedyb og Juvredyb med stærke flod- og ebbestrømme. Endvidere må digematerialet hentes langt borte fra, da bunden består af sand. Men dertil kommer at konsekvenserne af en sådan inddigning er uoverskuelig og derfor har vakt betænkeligheder hos de fleste instanser også på anden måde end det rent økonomiske. Et stort lavvandet område, der daglig fornyer sit vandindhold, af- spærres fra Vesterhavet og berøves fiskebestanden som yngleområde. Vandet bliver stillestående og fersk. Sandvade, der til stadighed holdes tørlagte kan give sandfygning og ørkenagtige tilstande. Strømforholdene omkring Esbjerg havn ændres. De økologiske og miljømæssige ændringer kan ikke overskues. Projektet må nok betragtes som en utopi og eksisterer da også kun i skitseform. Derimod er Teknikerudvalgets forslag om en forstærkning af det eksisterende dige fra Vester Vedsted til Tjæreborg mere virkelighedsnær, idet det giver en rimelig sikkerhed ved et minimum af omkostninger. Endvidere har Teknikerudvalget udarbejdet alternative forslag med fremskudt dige dels på hele strækningen og dels på delstrækninger. Sådanne løsninger vi! også i nogen grad formindske oversvømmelserne omkring Ribe forårsaget af bagvandet. De fremskudte diger vil imidlertid også blive kostbare på grund af det lavere niveau, et niveau, i hvilket man ikke plejer at bygge havdiger, og de indvundne markområder vil være smalle, så gevinsten i den retning vil være beskeden. Endelig har Teknikerudvalget peget på en sikring af selve Ribe by ved bygning af et tilbagetrukket dige fra Øster Vedsted og ti! Fårup. Et sådant dige kan sikre Ribe byområde, men ikke området udenfor, der vil blive dårligere stillet under en stormflod, idet vandstanden iflg. udregninger vil blive 20 cm højere. Man vælter altså ubehagelighederne over på den udenfor liggende marsk. Endvidere vil et »stemmeværk « spærre for bådfart på Ribe. 101


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above