Page 108

BIND 7

Teknikerudvalget har udregnet prisen for forskellige projekter efter 69- priser. På nuværende tidspunkt er de mere end fordoblet. 1. Forstærkning af Ribe diget med klægopfyldning u. ændring af-bagskråning ...... 31 mio. 2. Forhøjelse af digehøjde til 7,50 m uden profilændring 47 mio. 3. Forhøjelse af digehøjde til 7,00 m med asfaltbelægning og ændring af bagskråning til hældning 1:2 ............... 59 mio. 4. Det samme uden ændring af bagskråningens hældning på 1:1.5 ................................. 55 mio. 5. Det samme uden forlandssikring ............................. 50 mio. 6. Tilbagetrukket dige foran Ribe ................................. 7 mio. 7. Et fremskudt dige fra Vedsted til Darum.................. 92 mio. 1 relation til priserne må man se på de ødelæggelser, en stormflod vil forvolde i marsklandet. Hvis man regner med, at vandstanden kommer op på 5 m over havets middelvandstand er ødelæggelserne beregnet til for Tøndermarsken 250 mio., for Ribe marsken 150 mio. og til sammenligning Reisby- marsken 18 mio. Disse beregninger er i hovedsagen beregnet i forhold til ejendomsvurderingerne. Umiddelbart ser det ud til, at man med relativt små værdier kan sikre store værdier. Imidlertid kan tab og omkostninger kun sammenlignes ved en kapitalisering til samme tidspunkt. Sker et digebrud efter et tidsrum = middeltidsafstanden = 100 år, må der regnes med en kapitalisering af anlægsomkostningerne gennem 100 år (+ vedligeholdelse), og så vil der kun være profit at hente for projekt 6 og for Tønder marsken. Man kan angive en brøk mellem tab og omkostninger. Denne skal være større end 1, for at projektet økonomisk kan svare sig. For Tønder-marsken er den beregnet til 1,70, for Ribe-marsken til 0,31, for Ribe by med tilbagetrukket dige til 1,17 og for Reisby 0,11. De anførte tal må dog anses for særdeles usikre om ikke meningsløse på grund af ændringer i ejendomsvurdering, diskontoændringer, devaluering og inflation, der for tiden vil forskyde resultatet stærk i positiv retning. Tallene kan højst bruges til en prioritering af projekterne. Dertil kommer, om det er relevant overhovedet at anstille økonomiske betragtninger, idet der under en stormflod også vil tabes ¡materielle værdier som f.eks. kulturelle værdier, der ikke kan gøres op i kroner og ører. Vi har her kun beskæftiget os med Ribe-marsken, men tilsvarende forhold gør sig gældende for Tønder-marsken, vel nok i mere faretruende retning end for Ribe-marskens vedkommende, idet tidevandsforskellen er større. I Tønder området er der imidlertid flere sekundære diger, der forøger sikkerheden, ligesom også, Vidåen er inddiget. For dette område er der også en vanskelighed derved, at digeprojekterne må koordineres med forholdene syd for grænsen. Et digeånlæg nord for grænsen må føres heft ned til Hindenburg dæmningen. Der er stærk stemning for ved Tønder at få et fremskudt og forkortet dige (43 mio.), og det synes som dette ønske deles med de tyske myndigheden der jo må iværksætte digets fortsættelse til Hindenburg dæmningen. Et andet problem både ved Ribe og Tønder er bagvandet, der i nogen grad afhænger af digeløsningerne, og som man derfor først vil tage stilling til senere, når dette er løst. Der er begge steder foreslået højvandspumper, hvis der ikke kan skaffes øget reservoir for bagvandet. En tredie udvej ville være en omløbskanal, der vil være dyr i anlæg men sikker og billig i drift, og som tillige kunne løse vanding*sproblemer. Som et sidste problem, der også knytter sig til digesikringen, er stormflodsberedskabet, der jo må opretholdes, når digerne ikke yder fuld sikkerhed. Dette er fomylig blevet kraftig udbygget og gennemprøvet som omtalt tidligere. Da det blev til alvor viste der sig visse mangler, som det fremgår af denne artikels indledning. 102


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above