Page 109

BIND 7

Ribe- NYT Kommer man i denne tid ud tii Mandø- vejen, ser man to store gravemaskiner, der netop er gået i gang med at fyfde de store hulter, der under stormfloderne sloges i Reisbydiget, som blev særlig slemt medtaget formodentlig p.gr.a. for ringe fyldmateriale. Ribediget har man været i gang med længe, selv om der på dette sted ikke er sket noget, og en ret stor fordybning i digekronen og lange revner langs digekronen hidrørende fra, at den stejle bagskråning er skredet ud, fortæller om det farlige ved situationen. Låningsvejen ligger fredeligt med sine rullesten ud i vandet. Ved tilkørslen, der er etableret inden for diget med en ny overkørsel ved selve vejen, ser man en splintret bom og et skilt, der på dansk, tysk og engelsk forbyder al uvedkommende færdsel. Der mangler endnu ca. 900 m af vejen, en del af vejen er i kote 1 m, andet i % m, og man forhøjer efterhånden, idet man stiller sig afventende over for, hvordan vejen klarer sig mod strømninger og storme i vadehavet. Den holdt sig særdeles godt under de to stormfloder og kunne befares få dage efter. Det er nu afgjort, at der for Ribedi- gets vedkommende sker en forstærkning. Problemet har i nogen tid været finansieringen, der jo beløber sig til ca. 30 mio. Af disse betaler staten 60 pct. og kommunen resten. Det har man protesteret imod, idet skatten i så fald måtte udskrives med en meget høj procent. Nu har staten bevilget kommunen et 6 pct. lån over 20 år, samt pligt til vedligeholdelse af dige og forland i 4 år. Også for klapbroen ved Kammerslusen synes der at være indtrådt en klaring, idet kommunen har vundet retssagen mod staten ved Vestre Landsret om bygning af en ny bro. Den gamle bro lå i flere år ved slusen, men er nu fjernet. Staten overvejer at lade sagen gå til Højesteret, så det kan godt trække længe ud udover de fem år, der er gået. I Ribe har man haft en stor stormflodsudstilling i den gamle toldbods oplagslokale, der efterhånden har rummet mange udstillinger. Udstillingen var en stor publikumssucces, for en stormflod er noget, der vil berøre enhver, idet Ribe under en sådan vil blive forvandlet til en tre fire små øer. oKontakt«, som er genopstået, vil i sit næste nummer indeholde en storm- flodspiece, der skal orientere byens borgere om, hvad de har at gøre i tilfælde af en stormflodskatastrofe. Antikvarisk Samling har sammen med Sparekassen Sydvestjylland afholdt lysbilledforedrag om stormflodsberedskab. 103


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above