Page 111

BIND 7

Ribes bybiiiede 1 Saltgade er byggeriet af Sparekassen Sydvestjylland blevet færdigt, og selv om det fylder vel rigeligt mellem Ribes små ejendomme, falder det med sin røde murstensflade godt ind 1 bybilledet på dette sted, og sparekassen fortjener påskønnelse for sin skånsomhed mod bybilledet. I Saltgadekareens indre med adgang gennem en slippe ved siden af sparekassen Indrettes parkeringsplads. Det gamle apotek er ved at være fær- digrestaureret, der mangler en finaciel støtte på 100.000 kr. Turen er nu kommet til en restaurering af den gamle toldbod, der indrettes til fremtidig brug for Antikvarisk Samling. Endvidere skal tagene på toldboden og Quedens gård fornyes. Også Domkirkens sydlige tag trænger til fornyelse, men det er en større historie, der vil koste 3 mio. kr. Det må ske etapevis over en flerårig periode; iøvrigt har kirkeministeriet stillet sig velvillig til at yde tilskud. Men også det store tårn trænger til fugning, og man agter endvidere at forsyne kirken med sprinkleranlæg til imødegåelse af evt. brand. Det bliver en yderligere udgift på et par mio. kr. Vejrhanen på Marietårn har været gået fast. Den blev taget ned ved hjælp af en kæmpekran, men man måtte save bærestangen over. Det betyder, at man ikke kan få den på plads igen uden at rejse et stillads om tårnet, så dens retablering vil koste ca. 50.000 kr., og så bliver hanen endda ikke forgyldt op; det ville koste yderligere 10.000 kr., og det mener man ikke at kunne afse penge tik - For et par år siden blev det indre af kirken og orglet restaureret. Plantagepavillonen er nu jævnet med jorden. Det vil nok hos mange af bladets læsere vække minder til live om fester efter studentereksamen med de første nye kartofler og de første jordbær. Den var nu blevet gammel og brøstfældig efter en ca. hundredårig tilværelse. Man omgås med planer om at bygge et motel på stedet. Det vækker dog ikke udelt tilslutning, idet en sådan vil bevirke en yderligere dragning af byens aktiviteter bort fra den sydlige bydel. Fra revykomiteen foreligger en plan om at gøre Bispegades skole til byens forsamlingshus, navnlig er man interesseret i at lave gymnastiksalen om til teatersal. Hovedindgangen skulle så være i Hundegade ud for de tidligere omklædningsrum, der indrettes til fou- er, garderobe og toiletter. Scenen tænkes lagt modsat Hundegade. En anden side af bybilledet går ud på at komme unødvendige skilte til livs. De store skæmmende vejviserskilte ved torvets hjørne forsvandt for et par år siden. Nu drejer det sig om de mange parkeringsskilte, som dels er unødvendige og dels kan anbringes på husmurene i stedet for på særlige standere. 105


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above