Page 121

BIND 7

Æ TU* jfjELJEilEL Uden særlig påagtethed har Ripenser- Bladet haft rund fødsetsdag, idet de to første numre udkom i februar 19t6 på initiativ af politifuidmægtig Buch, der biev biadets første redaktør, medens stud. mag. Rosenstand biev redaktionssekretær. Aiierede i i9i8 biev Rosenstand biadets redaktør, som han vedblev med til kort før sin død i i97i. Redaktøren indleder biadet med flg.: »Gennem udsendeisen af dette nummer af Ripenser-Bladet prøver Ripenser Samfundet på noget i skolesamfundenes historie hidtil ukendt: Udgivelsen af et medlemsblad. Om forsøget har nogen mulighed for at lykkes, afhænger først og fremmest af den tilslutning, bladet måtte få fra læserne. Det er hidtil lykkedes for samfundet at samle og bevare en trofast medlemskreds, der i størrelse såvidt vides overgår de øvrige skolesamfund. Til denne trofaste medlemskreds henvender bladet sig nu og beder dem, der er rige i ånden, at skrive til bladet om alt det, der som gode ripensere ligger dem på hjerte, og beder dem, der er rige på gods, understøtte bladet økonomisk. Samfundets bestyrelse modtager med største taknemlighed ethvert bidrag, stort eller lille, til bladets fortsatte udgivelse, Kun derigennem kan bladet udfylde sin mission, at blive et gennem åringer fortsat, fra en famlende begyndelse til stedse større fuldkommenhed udviklet, fast bindeled mellem alle de mange, der med rette føler sin taknemlighedsgæld til Ribe og Ribe skole. Det vil da i overensstemmelse med sit formål kunne bringe os alle bud om alt, hvad der sker og er sket i vor gamle by og vor unge forening, og det vil blive det sted, hvor alle ripensere mødes til drøftelse af byens, skolens og samfundets velfærd.« Under sidste krig lå foreningen og bladet i dvale i årene 1939-44, men efter krigen ved skolens 800 års jubilæum vågnede foreningen og bladet til nyt liv, og har siden da været i konstant vækst. Direktør cand. pharm. Niels Peter Lauridsen o g hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rubner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole. Af ovennævnte legat vil for året 1977 kunne uddeles et antal portioner som økonomisk støtte til videregående uddannelse af enhver art for »fattige, men flittige« studenter fra Ribe Katedralskole. Legatet uddeles ved Ripenser- Samfundets årsfest i Ribe i julen 1976. Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos undertegnede ved indsendelse af stor svarkuvert (gerne A-5 format) adresseret og frankeret m. 1,50 kr. Legatansøgningerne skal være legatudvalget i hænde senest 20. okt. d. å. Legatudvalget Carl Rise Damkjær Adelgade 47, 1304 København K. 115


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above