Page 122

BIND 7

Det ældste Ribe RIBE BYj /S/ mag. ari. Steen /iaversen Får man post fra Ribe, vi! man på stemplet kunne !æse, at brevet kommer fra »Danmarks ældste by«. Det kan lyde som en flot påstand, men det er ikke desto mindre korrekt. Ribe er den by indenfor landets nuværende grænser, der kan føres længst tilbage i historien. Første gang Ribe nævnes er i den tyske munk Rimberts biografi over »Nordens apostel«, Ansgar. Rimpert fortæller, at Ansgar få år før sin død - ve! omkr. 860 - af den danske kong Horik fik tilladelse til at bygge en kirke i Ribe. Det fortælles ikke, om denne kirke virkelig blev opfort, men det at Ansgar forsøger at få en mission i gang i Ribe må betyde, at der her har ligget en betydelig bebyggelse. De andre nordiske byer, som han interesserede sig for, Hedeby og Birka i (Mellemsverige) , var efter datidens forhold store handelspladser med mange udadvendte kontakter. Det ville være mærkeligt, hvis Ribe har adskilt sig væsentligt fra disse. 1 900 og 1000-tallet nævnes Ribe flere gange, og der synes således ikke ud fra de historiske kilder at være tvivl om, at byen kan føres tilbage til vikin- ketiden. Problemet har blot været at finde dette ældste Ribe. Den første egl. arkæologiske udgravning i Ribe fandt sted i midten af halvtredserne på en grund mellem Grønnegade og Præstegade. Undersøgelsen gav mange vigtige fund, men til almindelig overraskelse viste det sig, at de ældste levn kun kunne føres tilbage ti) den tidligste middelalder. Nå, man kunne vel være uheldig, og så snart lejlighed gaves, fortsatte Den antikvariske Samling eftersøgningen forskellige steder i den gamle bykerne: Omkr. domkirken, syd for denne og i slippekvarteret ned mod åen. Men med samme resultat: ingen steder kom man længere tilbage end til ca. 1100. Samtidig med disse undersøgelser begyndte man at tænke i andre baner: Muligvis fandtes det ældste Ribe slet ikke, hvor byen nu ligger. Det kunne tænkes, at den var flyttet til sin nuværende placering ved åen fra et eller andet sted i oplandet. - Blikket faldt naturligt på området SV for Ribe. Herfra stammer en af Nordens rigeste guldskatte fra vikingetiden, V. Vedsted skatten,og lige syd for V. Vedsted ligger den såkaldte Hviding Nakke, en sandbanke i vaden, som i historisk tid vides at have spillet en stor rolle som ladeplads for Ribe. Her ved V. Vedsted blev der i tred- serne gravet to steder. - Helt ude ved kysten, ved Okholm, blev der fundet 116


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above