Page 126

BIND 7

konstatere, at skoten gennem de senere år har fået en tilgang af nye, yngre lærere, som fatder godt tit i mitjoet, og som danner et kvalificeret og stærkt team, således at skolen i dag er pædagogisk velfunderet som tidligere. Der er naturligvis foregået en enorm udvikling på skoleområdet i de forløbne 25 år. Vi tilhører den såkaldte gamle skole, hvis undervisning vel allerede må betragtes med en vis skepsis. Jeg skal naturligvis holde mig fra enhver vurdering, men det har glædet mig at erfare, at der her ved skolen i dag foregår værdifulde og intesessante eksperimenter indenfor de pædagogiske metoder, samt at der foregår en frugtbar dialog mellem elever og lærere på dette område. Den moderne elevindflydelse, som vi ikke drømte om i vor tid, og som vi heller ikke følte noget stort behov for, fordi tiden og vi selv ikke var modne dertil, vil utvivlsomt fremover få en meget positiv betydning for skolens udvikling. Der er ikke tvivl om, at eleverne i dag er langt mere engagerede og bevidste om deres medansvar for løsningen af skolens problemer og for demokratiets funktioner i videste omfang, end vi var. Vi vil alle med interesse følge skolens udvikling i den ny tid, som er på vej, og vi ønsker af hjertet, at skolens udbygningsplaner, materielt som pædagogisk, vil give samme trivsel og glæde til kommende generationer, som blev os til del.* Talen sluttedes med en lykønskning til de nye studenter, og denne lykønskning understregedes med en kontant gave fra 25-års studenterjubilarerne til en af pigerne fra studenterholdet 1976. Denne gaveoverrækkelse repræsenterede symbolsk en videregivelse af en gave til en af studenterne i 1951 fra de daværende 25-års jubilarer, reelt var den jubilarernes hyldest til en moderne students engagement i fællesskabets anliggender. Gaven blev under stort bifald fra forsamlingen tildelt student Bodil Stxhoj Pedersen, hvis indsats indenfor elevarbejdet, som redaktør for skolebladet og som leder af Heimdals- arbejdet blev meget rosende omtalt af taleren. Jubiiarernes dag Gensynsglæde og højt humør under de grønne linde i skolegården prægede stemningen for de mange studenter- og realistjubilarer, der var stævnet til Ribe til translokationen den 18. juni. Omend vejrgudeme ikke tilsmilede arrangementet som så ofte, var forventningen og humøret ikke mindre hos de over 500 fremmødte til årets begivenhed på skolen. Rektor Vestergaard kunne i år dimittere ikke mindre end 70 nye studenter, der fik gode ord og legater med på vejen. De mange *oldies* domineredes af 25-års studenterjubilarerne, der i Ribe var mødt næsten fuldtalligt op. De markerede deres tilstedeværelse ved allerede fra morgenstunden at sende skolen en blomsterhilsen, bestående af to gange 25 røde roser, der pyntede smukt omkring den hvide talerstol under højtideligheden. Ellers var arrangementet i skolegården som det plejer, og som traditionen byder. Temperaturen gav gåsehud til de sommerklædte gæster, og selv rektor måtte under højtideligheden tage overfrakken i brug over det ulastelige kjolesæt. Fugle- og skolekor blandedes 120


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above