Page 127

BIND 7

som vanligt under kantaten, hvis fremførelse vi ikke skal anmelde her, men blot nævne, at den efter manges mening ikke stod på højde med tidligere år. Måske var årsagen, at Alvad havde forladt dirigentpodiet og skjult sig i anonymitet bagest i koret. Bedre held næste år! Det store antal studenter kræver en rationalisering af arbejdet med uddeling af eksamensbeviser, og det rektorale håndtryk med påfølgende konvoluttildeling foregik da også i »vester- gaardsk« lyntempo. Det stramme program tillod dog en af årets studenter, Erik /gusen, at komme til orde med en afskedshilsen til skolen: »Gymnasie- tiden har givetvis udviklet os på mange måder,« sagde han, omen det er en fejl at tro, at vi er bedre til at klare os i tilværelsen end flertallet. Vi har dyrket teorien - det praktiske liv er forbigået i tavshed! På Ribe Katedralskole holdes ældgamle traditioner i hævd. Denne traditionsbundethed har desværre lullet os ind i en tornerosesøvn, der har hæmmet elevarbejdet og mindsket interessen for elevdemokratiet. Indenfor det tværfaglige samarbejde lader lærernes indbyrdes samarbejde en del tilbage at ønske. Lærer-elev forholdet har hidtil været en eenvejskommuni- kation. Enkelte lærere forsøger dog at ændre dette bl.a. gennem projektarbejde, som dog ikke har opnået den popularitet blandt eleverne, der kunne opnås ved en konsekvent indførelse og enkelte ændringer. På trods af nævnte mangler er jeg sikker på, at alle studenter vil give mig ret i, at gymnasietiden har været udbytterig både rent menneskeligt og kundskabsmæssigt.« Efter disse let kritiske bemærkninger fik en af årets jubilarer, ctvdtng. Carl Rise Dantk/ær, der talte for 25-års studenterne, ordet. Han hyldede i milde vendinger Ribe-miljøet og betragtede ¡øvrigt tidens dialog mellem elever og lærere som et stort fremskridt. Han bragte efter opfordring endvidere en hilsen fra 50-års studenterjubilarerne, hvoraf der desværre kun er nogle få tilbage. Talen er gengivet andetsteds i bladet. Også RIPENSER-SAMFUNDET bragte en hilsen til årets studenter, idet legatudvalgets formand ønskede de nye studenter tillykke med eksamen og bød dem velkommen i vor gamle forening. Han overrakte årets dimittendlegat kr. 500.- til student /aco& Melbye, der tillige fik rosende omtale for sit store arbejde, i forretningsudvalget og i skolens samarbejdsudvalg samt som chefredaktør for »Mercurius« i en meget lang periode. Efter translokationen fylkedes studenter og realister af alle årgange omkring frokostbordene på byens hoteller. Vi noterede i forbifarten bl.a. et stort hold af 35-års studenter til frokost på »Dagmar« under forsæde af ct'vt'h'ng. Egevang Madsen, Århus. Ligeledes sås et stort fremmøde af realister fra 1941, der holdt frokost på »Weis« og senere fejredes dagen privat hos en af holdets jubilarer grosserer Carl Chr. K/ær, Ribe. Der var også frokostselskaber både hos 40-års studenter og 10-års studenter. Især var dog 25-års studenternes »jubelprogram« overdådigt og yderst velorganiseret. Sammenholdet i denne årgang har lige siden skoletiden været usædvanligt. Man startede dagen i Ribe med en »morgenbitter« på restaurant »Weis«, og efter translokationen samledes man med gamle lærere til en hyggelig frokost på »Dagmar«. Senere var der »nostalgiske« slentreture i byen, og om aftenen mødtes man igen til grand dinér på hotel »Munken «, nu med tilslutning af ægtefællerne. Aftenen indledtes her med en prolog af C. R. Damkjær over temaet »De år Mev kortere, end da troede ...«, og fik for samtlige deltagere et overordentligt festligt forløb. Blandt festtalerne var skolefMspektørerne Børge Ni'efsen og Sven Tygesen samt R/PEN- SER-SAMFUNDETS næstformand E. M. Veisig. Der var morsomme viser og festlige indslag med uddrag af gamle lurprotokoller fra skoletiden, og endvidere vistes to gamle Ribe-film fra 1951. Sent på aftenen havde RIPENSERSAMFUNDET arrangeret et fælles »jubilar party« med underholdning og dans på hotel »Munken«. Dette arrangement 121


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above