Page 129

BIND 7

Summa summarum: De i forvejen ikke særiigt velstillede skoteeiever hæmmes i deres forsøg på at skabe et sammenhoidsgrundlag af deres egen trængte økonomi og en åriigt tilbagevendende nedskæring af bevillinger fra undervisningsministeriet, der som bekendt bl.a. går hårdt ud over moderniseringen og ombygningen af Ribe Katedralskole. Formålet med denne orientering er et forsøg på at skabe en debat i Ripenser Samfundet og Ripenser-Bladet - om disse forhold, en debat, som formodentlig munder ud i forsøg på at skabe et økonomisk eksistensgrundlag for elevaktiviteterne på Ribe Katedralskole. Disse aktiviteter skal ikke for enhver pris bevares, men som tidligere elever fra Ribe Katedralskole erindrer vi vel alle, hvor svært det ofte var at få noget stablet på benene p.gr.a. en ringe økonomi, og hvor ville det være nedslående at .erfare, at initiativerne dør ene og alene, fordi det økonomiske grundlag er bortfaldet. Ripenser-Samfundet, der af forskellige fonds hvert år uddeler mange legater, burde tage initiativet til også at oprette et fond, hvis eneste formål var at støtte de mangeartede initiativer på Ribe Katedralskole. Såfremt andre medlemmer af foreningen er interesseret i at føre denne idé ud i livet, er jeg villig til at gøre en aktiv indsats, og henvendelser er velkomne. /acob Brøndum Me/bye Søvej 6, 8220 Brabrand, tlf. 06/26 22 95 Dagbladene og TV har fortalt om, at Ribes gamle huse er ved at gå til grunde, idet de slår revner, når undergrunden, der består af indtil 5 m tykke kulturlag udtørres eller forrådner, fordi grundvandstanden synker. Undergrunden er som en fugtig svamp; ledes vandet bort, forringes svampens bæreevne. Årsagerne hertil er flere: Der er gennem årene ved digets og Kammerslusens virkning sket én sænkning af grundvandstanden i marsken. Det er sket over et længere åremål til glæde for landmanden, der i marsken har fået agerjord i stedet for eng, men til mindre glæde for storken. - Fjernvarmeledninger har ligeledes bidraget til udtørring. - Asfaltering af gader og gårdspladser, hvorved overfladevandet ledes bort gennem kloakkerne, - og nu sidst har der været tre tørre somre. Ganske vist søger man ved sluserne i Ribe at holde et bestemt flodemål, men mon flodemålet ikke var højere den gang, der endnu var mølledrift? Det er så problemet, hvad der er at gøre. Der er foreslået, at man vander husene således at forstå, at regnvandet fra hustagene ikke ledes i kloakkerne men ud over jorden. Der er også fore- 123


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above