Page 132

BIND 7

slået et stemmeværk ved Kammerslusen, hvilket forslag for tiden er til debat. Det skulle samtidig også hjælpe på besejlingsforholdene i Vesterå, men hvad siger landmændene til det? Hvad siger husejerne i Ribe, som har bygget hus i tidligere enkområder, til at få fugtige og. våde kældre? Hvordan går det med bagvandet, når reservoiret for dette formindskes? Der er problemer ved alt, og dette problems løsning må nok ses i forbindelse med løsning af bagvands- og digeproblemet. Der har i Ribe hersket en livlig diskussion om indførelse af gågader, og det har bragt sindene i oprør. Man agter at prøve med gågade i efteråret, når den værste turiststrøm er overstået. Ribe har nemlig ikke aflastningsveje, og det er vanskeligt at spærre for trafik gennem hovedgaden uden samtidig at skabe flaskehalse og vanskelige passager i byens øvrige gader. Den Danske Provinsbank i Ribe fyldte den 18. juni 100 år som bank i Ribe. Den hed oprindelig oSydjydsk Landmandsbank«, og var lokal bank, indtil den i 1970 fusionerede med Den Danske Provinsbank. 1 anledning af jubilæet er udgivet et festskrift af landsretssagfører Hjerrild, bankens mangeårige formand. Banken har som bekendt til huse på Overdammen som nabo til hotel Dagmar. Det trækker ud med klapbroen over kanalen ved Kammerslusen, idet staten nu har ladet sagen om financeringen af den nye bro gå til Højesteret. Ribe kommune vandt sagen ved Vestre Landsret. Der er stærke ønsker om i forbindelse med digearbejderne at anlægge en lystbådehavn ved Kammerslusen syd for åen. Der er ikke tilstrækkelig bådeplads ved Skibbroen, og for de større både volder det vanskeligheder med at løbe ind til Ribe. Man må jo håbe, at bådene ved Skibbroen stadig bevares, nu man lige har fået ordnet ankerpladserne. løvrigt arbejder Fredningsplansudvalget for Ribe amt også med forslag om en havn ved Kammerslusen, idet det indgår i en større plan om at gøre Vadehavet incl. Vadehavs-øeme til en naturpark, der dog ikke skal gøres utilgængelig, men tværtimod udbygges til at imødekomme fritidsaktiviteter ved etablering af flere sommerhuse og havne for lystbåde ved Kammerslusen og ved Nordby på Fanø samt landingsbroer ved Sønderho og Mandø, men under samtidig beskyttelse af dyrelivet. Verdensnaturfonden, som prins Henrik er præsident for, har fra lllum-fon- den fået sænket 25.000 kr. til et projekt, der skal redde fuglene i Vadehavet. Bybilledet. Der er i sommer foretaget restaureringsarbejder på flere gamle huse i Ribe. Man bemærker først den gamle bindingsværksejendom på Ne- derdammens vestlige side, der er overtaget af stadsingeniør Ellemose. Bikubens restaurering på Nederdammen er tidligere omtalt. Pendanten til Bagergården står for en restaurering i lighed med selve bagergården, og nu bliver den 800 år gamle Kapelanbolig i Præ- stegade også restaureret. Huset har gennem mange år været forsømt og murermester Knud Lauridsen har påtaget sig restaureringsarbejdet med Nationalmuseets tilladelse, da huset er fredet i klasse A. Huset er købt af overlæge Korsgaard, sønnesøn af afdøde snedkermester Korsgaard i Ribe. Der er i de senere år etableret feriehuse i flere af Ribes gamle huse. Det har i de fleste tilfælde betydet en restaurering af disse med pietet overfor bybilledet, men det har ikke været til udelt tilfredshed, da man er bange for uden for feriesæsonen at stå med en død by. Man vil derfor prøve på at indføre bopælspligt hele året for den gamle bys vedkommende. Boligministeriet har nægtet statsstøtte til 12 kollegieprojekter især beliggende i Københavns nærhed, men også Nørremarkskollegiet i Ribe har fået afslag. Man er inde på, at lejen i kollegierne er for høj, og at uddannelsessøgende må søge bolig i det alm. boligbyggeri, spec. det almennyttige. Antikvarisk Samling har denne sommer gravet på hjørnet af Tvedgade og 126


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above