Page 136

BIND 7

pumpeantæg fra Sdr. Fårup ti) Øster Vedsted (pris 290.000 kr.). Derti) kommer årligt en afgift p& ca. 500 kr. pr. indbygger. Men dette ta forrykkes, idet drikkevandsforbedringen formodentlig vil afstedkomme en forøgelse af befolkningen. Man er nu efter forhandling med repræsentanter for Ribe byråd i gang med at danne et vandforsyningsselskab: »Mandø Vandforsyning «, der skal varetage sagens videre forløb, blandt andet om der kan hentes tilskud andet steds fra. To Mandøboere: postkører Christensen og lørgen lørgensen har haft store vanskeligheder med byggetilladelse til to træhuse på Mandø. Det var ellers godkendt af de stedlige myndigheder, og Christensen havde støbt grunden, da Fredningsrådet kom med indsigelser, idet man ikke ud fra æstetiske synspunkter kunne godkende træhuse. Udvalget har dog frafaldet anken over Christensens byggeri. 24. juli var den årlige Mandø-dag, hvor gamle Mandøboere og turister Anmetdetser Vade/tave? c/ Ff. E. Sørensen Melbyhus forlag, Skærbæk 84 sider, 42 kr. 1976. VADEHAVET er skrevet af forfatter og lærer H. G. Sørensen i Skærbæk. Han er altså midt i området og har gennem selvsyn og alsidige studier sat sig grundig ind i Vadehavets forhold og har fremstillet resultatet på en pædagogisk god og letlæselig form. Bogen rummer med sine 84 sider et væld af oplysninger om alle de sider af liv, der knytter sig til Vadehavet foruden ea. 100 udmærkede illustrationer (fotografier og tegninger). Bogen er opdelt i 41 afsnit, der hver omhandler et bestemt emne, det være sig historisk, geografisk, naturhistorisk, teknisk m.m. Undertitlen på bogen er »Marsk og samles til fest på øen i et antal af et par hundrede. Festtaler var fhv. højskoleforstander Bøgh-Andersen fra Sydslesvig. Vester Vedsted. Ungdomshojskolen udvider med en ny elevfløj til 600.000 kr. Man vil ikke forøge værelseskapaciteten, kun forbedre den. Der er i øjeblikket plads til ca. 100 elever. På ungdomshøjskolen har man med stor succes arrangeret »Vadehavsferier «, hvor man kan tage ferieophold på skolen gerne familievis og samtidig deltage i programmer, som skolen tilrettelægger over forskellige emner f.eks. historie, litteratur, vævning, og der arrangeres udflugter til særlige steder bl.a. til Mandø. Gårdejer Jacob Nielsen har ved pløjning fundet en guldring på 15 g fra romersk jernalder. Ribe egnen er kendt for sine rige guldfund, men denne guldring stammer helt tilbage fra tiden før Kristi fødsel. Mennesker«, men dens emner rækker langt videre, hvad følgende overskrifter kan give et indtryk af: Landet synker, tidevand, planter, dyreliv, landvinding, bebyggelse, Plinius den ældre, friserne, marskens byer, kommandører. Dramatisk stærkt virker øjenbeskrivel- serne af de store stormfloder, både de ældre og de nyere. De taler deres manende sprog. Bogen synes oplagt for gruppelæsning over Vadehavet, hvor hvert af de mange afsnit kan være et emne og et oplæg, og litteraturen, der henvises til bag i bogen kan levere arbejdsmateriale til videre uddybelse. For den ukyndige er bogen forsynet med en ordliste over gloser, der specielt knytter sig til Vadehavet og Vestkysten. For den, der på egen hånd vil danne sig et indtryk af Vadehavets problemer, danner den et særdeles godt grundlag. 130


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above