Page 14

BIND 7

8 R ip en s isk e h e k s e , a f Jø rg e n H o rsb ø l. onannnunnonnunnoununnunnnuunnnnnn En af de m e s t fry g te d e og b ed st kendte b landt den n y e re tid s r ip e n s is k e h ek se e l l e r som fo lk fo r de t m e s te n ø jed e s m ed at k a ld e dem, " s k a rn s fo lk " , v a r en g am m e l h a ttem a g e re n k e , d e r gik u n d e r navnet "g a l S e s s e l" e ll e r p å g ru n d af s in e e n e s tå e n d e k u n s te r "æ H e js " . Om hende fo r tæ lle s mange m æ rk væ rd ig h e d e r , b l. a . o g så følgende: E n fo rm id d a g , da hun v a r ude at tig g e , kom hun s å le d e s ind i et hus i P ræ s te g a d e , h v o r konen ju s t v a r i fæ rd m ed at kæ rn e sm ø r . " j ø s s e s . Di k ja r n e r . I g å r s la v t Di nok, d e r sku' da et ku' b liv ' te en le v e r , A n n ' M e tt' " , begyndte S e s s e l f r e jd ig . "N ej S e s s e l" , v a r s v a r e t , " i dag kan je g ikke gå f r a k jæ rn en . Kom h e r ind en an d en dag. " "No, ja s å f å r en v a l gå ig je n " , s v a r e d e S e s s e l tilsy n e la d e n d e m eg e t re s ig n e - r e t, m en s hun s e n d te et la n g e lig t b lik t il kæ rn en og ro k k ed e ud a f d ø re n . Og h u sm o d e re n kæ rn e d e v id e r e , m en h v o rm eg e t hun end kæ rn e d e , og h v o r d y g tig dun e l l e r s v a r t il h u r tig t i l at få sm ø r , denne gang v ille det dog ikke ly k k e s fo r hen d e. F o rm id d a g e n gik t il en d e, det blev m id d ag , m en a l h endes a rb e jd e n v a r fo rgæ v e s , d e r kom in te t sm ø r . Så v a r det jo k la r t, a t " g a l Sess e l" havde " fo rg jo r t m æ lk e n " , og d e r v a r in te t an d et r å d end a t få bud e f te r " g am m e l F a t t e r P a lle s en " . Denne, d e r nok ikke havde s å lid t inde a f den s o r t e k u n st, m en som , s å vidt m an v id s te , ikke b en y tted e den t il andet end t i l at hjælp e folk mod " s k a r n sm e n n e s k e r " , mod sy g d om m e og s lig t, v a r et g am m e lt ugift m an d fo lk , d e r boede i en a f de man g e m ø rk e s lip p e r ned mod S k ib sb ro e n og h o v e d s a g e lig t e rn æ re d e s ig a f s in tem m e lig u d b re d te p r a k s is . T il ham gik d e r da bud, og det v a re d e ikke læ n g e , fø r han indfandt sig . "N å, S e s s e l h a ' nok væn h e r " , begyndte han, "m en d e ' s k a ' v i nok k u r é r . " H v o rp å han b e o rd re d e en ny, r ø d g la s s e r e t le rp o tte , d e r a ld r ig fø r havde væ re t b ru g t, s a t o v e r ild en og fyldt m ed den f o rg jo r te mælk f r a kæ rn en , m ed e n s han lig e le d e s fik bundet e t sp lin te rn y t b i r k e r i s , som han sto d og holdt i hånden. D e rp å b e fa led e h an, a t d e r sk u lle s t i ll e s vagt i fo r s tu e n , da "g a l S e s s e l" nok sk u lle k om m e , m en ikke p å nogen måde m å tte b liv e in d la g t. A ld rig s å s å r e begy n d te m ælk en nu a t koge i p o tte n m en s F a t t e r P a lle s e n p isk e d e den, a lt hvad han kunne, fø r S e s s e l v is te s ig uden fo r g a d ed ø re n og m ed vold og m ag t v ille træ n g e ind. U n d e r jam r e n og k lag en o v e r , at hun sk o ld e d e s ih je l, a n rå b te hun om at b liv e lukket ind, m en s hun s am tid ig m ed tru e d e m ed H e lv ed e s ild og k o g le ri, m en d ø re n fo rb le v lu k k e t, s å længe den g am le s o r te k u n s tn e r to g p o tte n a f ild e n og sag d e m ed et t il f r e d s g rin : "Så I, h v o r 'e t b ræ n d t i æ bæ lle o hin. " Men da v a r "g a l S e s s e l" a lle r e d e fo rsv u n d e t om h jø rn e t og s a tte a ld r ig sin fod i den g ade. En æ ld r e , v e lh a v en d e b o rg e r havde 8 sunde og p ræ g tig e k ø e r på s ta ld e n , d e r p lu d s e lig m ed e t blev sy g e , v ille in te t æde og i s te d e t fo r m æ lk m a lk ed e blod. Alle d y rlæ g en s k u n s te r blev p rø v e t m en fo rgæ v e s . Så v a r d e r ua ingen anden udvej end denne at få s en d t bud op t il G r e d s te b ro , en m ils v e j n o rd fo r byen, h v o r d e r boede en klog kone, d e r v a r kendt det h a lv e Jy lla n d o v e r. Hun e jed e C y p rian u s og f le r e h em m e lig h ed s fu ld e b ø g e r, s k re v n e m ed ild rø d e b o g stav e r, som hun havde få e t e f te r s in m an d , en g am m e l afdød degn, som nok havde kunnet ikke s å lid t m e r e end s it F a d e rv o r . T il denne kone gik m an a lt s å , og hun lo v ed e da a t h jæ lp e . Budet fik to sam m e n ru lle d e p a p i r s t r im l e r m ed s ig tilb a g e m en m ed u d try k k e lig t fo rb u d mod at læ s e , hvad de ind eh o ld t, og m ed følgende an v isn in g : O v e r s ta ld d ø r e n sk u lle i et b o r e t, tilp ro p p e t hul den ene s tr im m e l lø n lig t s k ju le s , m ed e n s husb o n d en med det a n d e t stykke, p a p ir m e llem s in h ø jre hånds la n g - og g u ld b ra n d s fin g e r sk u lle s try g e e t-k o r s o v e r ry g g e n p å a lle de a f ondet a n g reb n e k r e a tu r e r . Denne r e c e p t blev i a lle h e n s e e n d e r e f te r fulgt m ed en t illid og t r o , d e r h ja lp , og k ø e rn e gav a t t e r som fø rh e n mælk i o v e rflø d ig h ed .


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above