Page 146

BIND 7

Genera!forsam!ing Fredag den 25. febr. 1977 k!. 19.30 CaroHneve) 6, Hellerup (Carolinevej ligger ved buslinje l's endestation i Hellerup ned mod Øresund.) DAGSORDEN: a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. b. Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfondet til godkendelse. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. c. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen - må være bestyrelsen i hænde inden 1. jan., så de kan forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen -. d. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for bestyrelsen. e. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. f. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret på kaffebord med hyggesnak. Hvis nogen vil bidrage med underholdning, er det velkomment. Min kone er parat til modtagelse af mange gæster - medlemmernes partnere er velkomne -, men man bedes melde sig til i forvejen senest 2. marts af hensyn til pladsdisposition. Tilmelding på tlf. 01/HE 8638 ell. ved brev til Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Formanden. Jubitarer 1977 Translokationen på Ribe Katedralskole finder i 1977 sted fredag den 17. juni. Ripenser-Samfundet vil med næste nummer af bladet udsende en jubilæumsfortegnelse med adresser for studenter og realister, der i 1977 har 5, 10, 25, 35, 40, 50 og 60 års jubilæum. Arbejdet med at indsamle de hertil fornødne adresser er meget omfattende, da alle i de omhandlede årgange desværre ikke er medlemmer af Ripenser- Samfundet. Hvis du derfor er i besiddelse af nogle af adresserne på disse ikke-medlemmer (stilling, telefon og årgang) vil oberstløjtnant E. M. Veisig, Krogen 3, 3060 Espergærde, telefon 03/23 42 50 være glad for at modtage disse snarest. 140


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above