Page 158

BIND 7

Nogte bemærkninge r ti! J a c o b Me!bye Når man ved, at /acoh Meihye i næsten tre år har taget aktivt dei i organisatorisk arbejde på skoien og i en periode har været ledende redaktør på MERCUR1US, kan man nok undre sig over den manglende viden om skolens administrative forhold, som lyser ud af indlægget i sidste nummer af R/REN- SER-Bi/tDEP. 1. »en usædvanlig uvilje hos stat og amt gennem flere år mod at bevilge penge til skolen«. M burde vide, at der til en statsskole som Ribe Katedralskole ikke kommer nogen amtsmidler. Statens bevillinger til Ribe Katedralskole er ikke præget af nogen »usædvanlig uvilje«. De nedskæringer i de offentlige budgetter, som er gennemført i de seneste år, har ikke ramt Ribe hårdere end andre steder. Når JM sammenligner med sjællandske gymnasier, glemmer han at tage i betragtning, at det dels er større skoler (med et større totalt elevtilskud) og dels kan være amtskommunale eller kommunale skoler, der traditionelt ligger højere end statens skoler m.h.t. bevillinger. 2. »En årlig tilbagevendende nedskæring af bevillinger fra undervisningsministeriet, der som bekendt bl.a.går hårdt ud over moderniseringen og ombygningen af Ribe Katedralskole.« Det er noget flot at tale om årligt tilbagevendende nedskæringer, når man ikke er i stand til at påvise sådanne, og der er tale om en mærkelig sammenblanding af begreberne, når man vil koble de økonomiske muligheder for elevaktiviteterne sammen med de bevillinger, der skal dække en eventuel udbygning af Ribe Katedralskole. Modernisering og ombygning af skolen er et særligt projekt, der ikke har noget at gøre med de årlige budgetter for skolens drift. Lad mig fastslå med den givne anledning: Ribe Katedralskole er ikke økonomisk ringere stillet end andre af statens skoler af samme størrelse, og det er ikke vederhæftig tale at ville bilde dette blads læsere noget andet ind og dermed opfordre til yderligere offervilje ud over den, der kommer til udtryk i de store legater, som Ripenser Samfundet uddeler. Det kan være vanskeligt at argumentere mod den indledende bemærkning om, at det for en meget stor del er elevaktiviteterne, der bidrager til at g, re skolen indholdsrig og betydningsfuld; men det er nok en af de udtalelser, man som lærer må lære at leve med. Ofe Balslev. Noter: Noter dig Ripenser-Samfundets /tde/est............................. se side 139 Noter dig Ripenser-Samfundets generalforsamling.............. se side 140 Noter at sende næstformanden Veisig adresser .................. se side 140 152


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above