Page 160

BIND 7

Limfjorden. Det mener Ribes turistchef, Nein Lorentzen. Der er et projekt fremme om en rute- bådsforbindeise til Kammerslusen, og udkast til en båd med meget ringe dybgående afpasset efter åens meget lave vandstand er tegnet af ingeniør Nasse Thranholm og vil koste 350.000 kr. Man ser med velvilje på sagen fra turistforeningens og bankernes side, men der foreligger ikke nogen finansieringsplan. Gamle ripensere mindes den tid, da der var to rutebåde: »Ellen« eller »Ormen hin lange«, som den kaldtes og »Svend«, men på de tider var der også i sommertiden mellemlanding ved Holme idyllen. Den tid er forbi, men måske vil en afslappet tur til Kammerslusen med besøg på en evt. etableret marina finde tilslutning. Ligesom Viborg har der i Ribe været lørdagslukning for en del forretninger, men ligesom i Viborg opgiver man nu denne og indfører ensartede lukketider også om torsdagen og fredagen, på hvilke dage, der har hersket stor forvirring. Sidste tælling af indbyggertallet i Ribe storkommune viser 17.896. 6. sept. blev Ribe håndboldhold 1. serie herrehold danske mestre i DDGU's sommerturnering i Tåstrup. Der var modtagelse på Ribe rådhus af borgmesteren. Nu meddeles det, at også Ribes damehold i fodbold er blevet Danmarksmestre. Antikvarisk Selskab har som sædvanlig også dette efterår udfoldet stor aktivitet. Der har været to busture og fire foredragsaftener, og den 8. dec. holder selskabet »antikvarisk julehygge « med tallotteri. Busturene er gået dels til Angel i Sydslesvig (2.. august) og dels til fynske herregårde (19. sept.) Foredragene har handlet om historie. 27. sept. dir., dr. phil. Per Krarup, København: Vi kan ikke leve uden historien, 11. okt. lektor Steen Busck, Århus: Hvad er historie?, 11. novbr. prof., dr. phil. Thorkil Kristensen, København: Historien, nutiden og fremtiden, og 27. novbr. prof., dr. med. Knud Lundbæk, Århus: Danmarks syn på Kina gennem tiderne. Ribe Kunstmuseum har hver måned sin udstilling af en kunstner. I sept. måned har det været grafikeren Poui Skov Sørensen. ! okt. har det været Aintar Nordmark og i novbr. /an Riis- hede. I okt. har der på Stiftsmuseet været udstilling af Fanø malerier af mange betydende kunstnere. Malerierne forblev efter udstillingen på museet, idet samlingen ikke længere har lokaler på Fanø. PersonaNa 85 år. Læge frøken Agnes Fiiskov (stud. 11) fylder den 8. dec. 85 år. Agnes Filskov har i mangfoldige år været medlem af Ripenser-Samfundet og var taler ved dets rusfest i 1960. Hun har altid omfattet Ribe med særlig interesse, og hun har givet sin kærlighed til kende både i digt og prosa. 75 år. Fhv. seminarielektor, dr. teol. Asger Nyholm, København, fyldte den 3. august 75 år. Asger Nyholm var fra 1934 til 1947 lærer ved Ribe statsseminarium. 75 år. Civilingeniør Paul Christian Vy// (stud. 10). Han var søn af Kina missionæren fohannes Vyff og født i Manchuriet, men blev student fra Ribe Katedralskole. Efter sin kandidateksamen udvandrede han til Amerika, hvor han gjorde en indsats ved produktion af airkonditioneringsapparater. Senere vendte han hjem til Danmark, hvor han nu nyder sit otium i København. 75 år. Pastor emeritus Albert Madsen (stud. 19), sidst sognepræst i Hasle og Rutsker er fyldt 75 år. Han er født 154


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above