Page 169

BIND 7

SUC's nutid og fremtid R ip en se r-B lad e t h a r t i d l i g e r e b ra g t omtale a f Sydjysk U n iv e r s ite ts c e n te r i b la d e ts numre fo r aug. 73 og s e p t. 75- Det kan s å led e s være på s in p lad s ig en a t o r ie n te r e b la d e ts læ se re om det v id e re f o r løb a f u n iv e r s ite ts s a g e n og om f r em tid s p e rs p e k tiv e rn e . SUC s ta r te d e s in virksomhed i 1972 med s t ø t t e f r a E sb je rg byråd og Ribe Amtsråd, id e t fo lk e t in g e t den 4 * ju n i 1970 havde b e s lu t t e t a t o p r e tte Danmarks 6. u n iv e r s i t e t i Ribe -E sb je rg området. Man kunne derved, in d en de f ø r s t e in d s k riv n in g e r a f s tu d e n te r fa n d t s t e d , f å t i d t i l fo rb e re d e ls e og planlægning og t i l s t a r t a f fo r sk n in g , der kunne tje n e som g ru n d lag fo r sen e re u n d e rv is n in g og k n y tte medarbejdere t i l c e n t r e t . (F o r ts , næste s id e .) KONTtNGENUNDBETAUNG Kære medlem. Så h a r RIPENSER-SAMFUNDET f å e t ny k a s s e r e r . Ikke fo r d i min forgænger v a r k ø rt t r æ t , men f o r d i hun a f p riv a te å r sag e r ikke længere kan a fs e den fornødne t i d . Hun h a r t i l gengæld lo v e t a t være en meg e t k r i t i s k r e v i s o r . F o ren in gens medlemstal l ig g e r p t i u n derkanten a f tu s in d . Det e r ganske f o r t r i n l i g t . Endnu bedre v i l l e det være, om s å v e l gamle, som de nye medlemmer, der sk a l b rin g e medlemst a l l e t op over tu s in d , v i l l e prøve på a t spare sek re tæ r og k a s s e r e r f o r en masse besvær, ved a t b e ta le k o n tin g e n te t t i l tid e n . Optimismen længe le v e . Ko n tin g en te t f o r f a ld e r t i l b e ta lin g 1 . 4 . og s id s te f r i s t f o r r e t t i d i g b e ta lin g e r 1 .5 . Ko n tin g en te t udgør k r . 2 5 ,- (dog k r . 1 5 )- f o r studerende og e l e v e r ) . Med d e tte nummer a f b la d e t s k u lle fø lg e e t g i ro in d b e ta lin g s k o r t, som a l l e bedes b e n y tte med det f ø r s t e og h e l s t e f t e r , a t d e t e r k o rr e k t u d fy ld t. S k u lle g i r o k o r te t mangle, kan o p ly s e s , a t in d b e ta lin g e n sk a l ske t i l g iro k o n to 1 06 66 76 , c i v i l in g e n iø r P. Daugaard P e te r s , Holmegårdsparken 1, 3fv 2980 Kokkedal. I Norge og Sverige kan medlemmerne også anvende det danske g iro k o r t. A lts å : Lad os undgå ry k k e re . B e ta l med d e t samme. NB. Der e r h v e rt å r en række medlemmer, der b e t a l e r e t pænt e k s tra k o n tin g e n t. Det s ty rk e r på b ed ste måde f o r e ningens økonomi og v i l f o r t s a t b liv e modtaget med ta k . Med v e n lig h ils e n P. Daugaard P e te r s , k a s s e r e r . 163


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above