Page 170

BIND 7

S tø tte n v a r m id le r t id ig , id e t man fo rv e n te d e , a t s t a t é n v i l le træde t i l i 1 9 7 5 , og man fo rv en ted e f r a f o lk e tin g e ts s id e en s tu d e n te r tilg a n g på o a . 1 10 0 i 19 8 0 , h v ilk e t s id s t e man dog f r a u n i v e r s i t e t s u d v a lg e ts s id e fa n d t f o r v o ld somt og fa n d t det mcie rimel i g t a t s a ts e på 3000 i 19 8 5 , hvorved SUC v i l l e s ik r e s en mere harmonisk vækst. På det g ru n d lag g ik man igang med en planlægning og en s t a r t med v id e n s k a b e lig fo r sk n in g . Im id le r tid ændredes de økonomiske b e t in g e l s e r . I s e p t. 75 a n f ø r te v i h e r i b la d e t , a t d e r b læ ste en kold vind om c e n t r e t , og a t de p la n e r og fo rv e n tn in g e r , man s t i l l e d e t i l frem tid e n ik k e kunne h o lde. S ta te n s fo rv en ted e s t ø t t e i 1975 u d eb lev , og r ø r e t om u - n iv e r s i te r n e i alm in d e lig h ed og om R o sk ild e c e n tr e t i særd e le sh ed g jo rd e , a t man f r a f o lk e t in g og almenhed så med nogen sk e p s is på o p r e tte ls e n a f f l e r e u n iv e r s i t e t e r . SUC i n d s t i l l e d e im id l e r t id ik k e a r b e jd e t , men s itu a tio n e n måtte fø r e t i l en opbremsning. De økonomiske fo rh o ld måtte lø s e s , da den h id t id ig e s t ø t t e kun v a r b e reg n e t i n d t i l s t a te n s t i lt ræ d e n i 1 9 7 5 . Der v i s t e s ig da også på lo k a l p la n a lm in d e lig enighed om, a t sagen måtte nyde f o r t s a t s t ø t t e , og d e t b e s lu tte d e s fremover f r a amtet a t fo r tsæ t t e s t ø t t e n , og den kommunale s t ø t t e udvidedes t i l 3 k r . ( p r is ta l s r e g u le r e d e 74**kroner) p r . indbygger i kommunerne: Bramming, H e lle , Ribe og Varde. Disse t i l s k u d g å r t i l g en e ra lom k o stn in g e rn e , medens man f r a s ta te n s fo rsk n in g s rå d , firm a e r og fonds f i k s tw tté t i l fo rsk n in g so p g a v e r, så le d e s a t det å r l ig e regnskab nu bala n c e r e r med godt 4 m illio n e r . SUC kunne s å le d e s f o r tsæ t t e s in opbygning om end i e t mere neddæmpet tempo og med e t nog e t ande t m å ls ig te end en e g e n tlig s tu d e n te ru d d a n n e ls e , d e r måtte skydes ud i f r em tiden. Man v a r i 1975 t i l en v is g rad h e n v is t t i l a t r e o rg a n is e re SUC*s s t r u k tu r og opgaver under hensyntagen t i l de ændrede b e t in g e l s e r . Det v a r måske, n å r a l t kom t i l a l t , ikke s å g a l t med denne u d sæ tte ls e a f den e g e n tlig e u n iv e rs ite ts v irk s om h e d . E r f a rin g e rn e f r a Roskilde kunne I 64


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above