Page 171

BIND 7

nok mane t i l e f te r ta n k e , og t i l fu n d e rin g e r o v e r, hvad der l å bag u ro e n . Det v a r b l . a . fo r å r s a g e t a f en f o r h a s t ig opbygning. Det v a r ta n k e r , d er b lev fr em fø rt ved e t møde om SUC*s f r em tid , som b le v a fh o ld t 9 . a p r i l 1976 på c e n tr e t i Esb je rg f o r re p ræ s e n ta n te r f r a kommuner, amtskommune, samt u d d a n n e ls e s s te d e r i Ribe amt i an led n in g a f , a t u n i v e r s i t e t s u d v a lg e t havde f å e t ny formand og c e n tr e t ny c h e f. H e rfra f o r e l ig g e r der r e f e r a t e r f r a b id rag y d e rn e : U n d e rv isn in g sd ir e k tø r Asger Baunsbak-Jensen om "Et nyt u n i v e r s i t e t , e t åbent u n i v e r s i t e t " , fo r s ta n d e r fo r Krogerup H ø jsk o le , K. E. Larsen: "U n iv e rs ite t og voksen u n d e rv isn in g " , d i r e k tø r Ole Wivel, formand fo r uddannels e s rå d e t f o r de videregående u d d an n e lse r om "U n iv e r s ite ts k u l tu r " . Den ny c e n te rc h e f, Himmelstrup s lu t te d e a f med "Samarbejde om Sydjysk Univers i t e t s c e n t e r " . Indlæggene f o r tæ l l e r noget om de ta n k e r , der r ø r e r s ig om den frem tid ig e udvikling- a f c e n t r e t . Den f ø l gende f r em s t i l l in g e r bygget på d is s e f i r e indlæg. De danske u n i v e r s i t e t e r v a r i d e re s o p rin d e ls e lukkede u d d a n n e ls e s in s titu tio n e r , der havde d e re s ege t s ty r e , og som uddannede t i l v id e n sk a b e lig og s t a t s l i g t j e n e s t e . Der v a r in gen fo rb in d e ls e ud t i l det øvr ig e samfund. Der opstod d e rved e t modsætningsforhold, der v a r f a r l i g i e t demokratisk samfund. Udviklingen e r da også g åe t henimod a t gøre u n i v e r s i t e t e r ne åbne. Hvad der f o r s t å s d e rved, fremgår a f e t c i t a t f r a c e n te rc h e f Himmelstrup: "Det sk a l være åbent o v e rf o r d e t samfund, den re g io n og d e t m iljø , det e r p la c e r e t i . Det sk a l lø s e nogle formidlin g so p g av e r o v e rfo r samfundet og s am tid ig være modtagel i g t fo r f o r s la g t i l f o r s k n in g s - e l l e r udredningsopgaver u d e f r a ." Dette e r ik k e h i d t i l lykkedes l ig e godt fo r de nye u n iv e r s i t e t e r , og de gamle h a r ikke p lad s f o r d e t åbne u n iv e r s i t e t in d e n fo r deres rammer. Det e r måske netop h e l d ig t , a t SUC under de ændrede b e tin g e l s e r f å r t i d t i l en g ru n d ig e re opbygning og en a f prøvning a f nye u n i v e r s i t e t s opgaver e l l e r dragen lære a f e r f a r in g e rn e f r a de andre u n iv e r s i t e t e r . Opgaven må da være a t e t a b le r e e t samarbejde med de bes tå en d e i n s t i t u t i o n e r i området og gennem v oksenunde rvisning a t k n y tte s ig t i l det f o lk e lig e M iljø . Herom s ig e r K. E. Larsen , a t vo k sen u n d e rv isn in g e r en u b ry d e lig d e l a f det moderne samfunds s o c ia le og k u l tu r e l l e l i v . Den moderne hyppigp s k i f ten d e sam fu n d sstru k tu r kræver e fte ru d d a n n e ls e og omskoling, der kun kan gennemføres, n å r en voksen u n d e rv isn in g s t i lb u d e r t i l s te d e . Voksenundervisning kan jævne ud på den g e n e r a t io n s k lø f t, som så s tæ rk t opleves i v o r t i d , og den kan bryde samfundets la g d e lte pyramid eo p d e lin g , som d e t nuværende uddannelsessystem s o r t e r e r b e fo lk n in g e n i , og som den f a s t l å s e s i r e s te n a f l i v e t a f o rg a n is a tio n e r og f a g lig e samm en s lu tn in g e r. En e n s id ig opmærksomhed om kompetencegivende u n d e rv isn in g , om e rh v e rv s dannende og p ra k tis k e fa g rummer im id l e r t id en f a r e fo r k u ltu r e n . I Grundtvigs h ø jsk o le in d g ik de h um an istisk e f a g som l i t t e r a t u r , h i s t o r i e , samfundskundskab m.m. som grundla g f o r en b red f o lk e l ig op- 165


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above