Page 172

BIND 7

ly sn in g : "Et demokrati h a r mindre brug f o r en o p ly s t e l i t e end f o r e t o p ly s t f o lk ." Kun gennem kendskab t i l d is s e fa g v i l det e n k e lte menneske b liv e i s ta n d t i l a t bedømme s i n egen t i d og f o r s t å de t in g , d e r e r bestemmende f o r samfund e ts og det e n k e lte menneskes u d v ik lin g . Im id le r t id e r v o r v id e n på voksenundervisningens område la n g t t ilb a g e og træ n g e r i s ig s e lv t i l fo r sk n in g . U n iv e r s ite t s k u l tu r kræver f r ih e d ," sagde Ole Wivel. Det moderne u n iv e r s i t e t ønsker en b e rø r in g s f la d e og samarbejde med d e t omgivende samfund. Det kræver im id l e r t id , a t der ikke o p s tå r e t modsætningsforhold på grund a f d o k tr in e r a f p o l i t i s k , r e l i g i ø s , n a tio n a l e l l e r anden a r t . U n iv e r s ite t s v i r k somheden må fo rh o ld e s ig obj e k t i v , og det kan o f te være svæ rt, som h v is det f . ek s. d r e je r s ig om fo rsk n in g a f p r iv a tk a p ita lism e , hvor p e rso nens egen s t i l l i n g t a g e n må h o ld e s u d en fo r. Det e r en abs o lu t b e tin g e ls e f o r a t o p re th o ld e t i l l i d t i l c e n t r e t , a t den i s in u n d e rv isn in g f o r h o ld e r s ig k r i t i s k , r a d ik a l t tv iv le n d e og o b je k tiv t f o r skende. De p o l i t i s k e id e o lo g id a n n e ls e r og n a t io n a l i t e t s b e g re b e t e r rim e lig e genstande f o r studium og u n d e rv isn in g på e t u n i v e r s i t e t , men kan ikke være bindende fo ru d sæ tn in g e r f o r d e ts a rb e jd e . Et åbent u n i v e r s i t e t s opgave e r a t b e tje n e b e fo lk n in g en i den r e g io n , h v o ri d e t e r p la c e r e t . Opgaven må være a t lø s e en række fo rm id lin g so p g av e r vedrørende fo rsk n in g og u n d erv is n in g , og c e n tr e t må være m o d tag e lig t f o r ønsker vedrørende d i s s e . Der må om fo rn ø dent k a n a lis e r e s e l l e r søges samarbejde med andre uddann e ls e s s t e d e r , o rg a n is a tio n e r , myndigheder, e rh v e rv s liv m.v. U n iv e r s ite te t sk a l i f l . Himm e lstru p ikke være e t fy s is k imponerende c e n t r a l s t e d , men en sum a f samarbejdende i n s t i tu t io n e r , der tilsammen f o r b in d e r fo rsk n in g og u n d e rv is n in g . C en tre t må så le d e s b l . a . b e skæ ftig e s ig med voksenund e rv isn in g og voksenpædagogik. Voksenundervisning h a r t r a d i t i o n e l t været omgivet a f megen v e rb a l v e l v i l j e , men der e r p r a k tis k t a l t ikke nogen voksenpædagogisk fo rsk n in g . "Formålet med o p r e tte ls e n a f den s e lv e je n d e i n s t i t u t i o n , Sydjysk U n iv e r s ite ts c e n te r ,h a r været a t s ik r e en t i l s t ræ k k e l i g p lan læ g n in g sp e rio d e og en r o l i g o p b y g n in g sfase . I den fo rlø b n e t i d e r d e r ved SUC e t a b l e r e t en a dm in is tr a tio n s - og p la n læ g n in g s a fd e lin g , l i g e som e t fo r s k n in g s b ib lio te k e r under opbygning. Der e r i å r e nes løb gennemført og gennemfø r e s f o r s k e l l ig e tvæ rfa g lig e fo r s k n in g s p ro je k te r in d en fo r det h um an istisk e og samfundsv id e n sk a b e lig e område. SUC s træ b e r ikke e f t e r a t f å f l e r e in d i de lan g v a rig e udd an n e ls e r e l l e r øge d e t samlede re so u rc e fo rb ru g . Som e t le d i en sund og demokratisk dec e n t r a l i s e r in g ønsker SUC a t medvirke t i l , a t d er sk e r en mere rim e lig og r e tfæ rd ig f o r d e lin g a f u d d an n e lse r o g fo r s k - n in g s re s o u r s e r i v o rt la n d . Uddannelse og fo rsk n in g sk a l f l y t t e s ud t i l fo lk i s te d e t f o r , a t fo lk og stu d eren d e sk a l f l y t t e hen t i l de t r a d i t i o n e l l e u ddanne lse s og f o r s k n in g s in s t i tu t io n e r . Ka


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above