Page 173

BIND 7

Peder Hege!und Bue Kaae: Peder Hegelunds almanakoptegnelser . K a te d ra lsk o le n havde omkring 1600 t a l l e t en k u l tu r e l opb lom s trin g , som g jo rd e byen t i l e t lardomssæde og sk o len i v id e n sk a b e lig henseende næsten t i l e t l i l l e u n i v e r s i t e t . Bær e r e n a f denne g u ld a ld e r v a r fo r en s t o r d e l r e k to r ved Kate d r a ls k o le n og sen e re biskop over Ribe s t i f t Peder Hege- lu n d . Denne p e rio d e i Ribes h i s t o r i e med dens mange fremragende p e rso n lig h e d e r h a r a f fø d t en r i g l i t t e r a t u r b å re t frem a f e t f y ld ig t k ild em a te r i a l e , der ikke mindst sk y ld es Hegelund, id e t han fo ru d en a t f o r f a t t e mange lærde s k r i f t e r også f r a s i t 2 4 * å r f ø r t e dagb o g sn o ta te r in d fø r t i almanakk e r over 4$ å r . Disse o p teg n e l s e r , d er e r b e v a r e t, h a r været en meget søgt k ild e f o r fo rsk n in g e n a f den t i d s h i s t o r i e , id e t Hegelund som r e k to r og biskop omgikkes, ja v a r ven med- mange a f tid e n s fremragende p e r so n lig h e d e r. Optegne lse rne e r nu ikke så l ig e a t gå t i l . De e r sk re v e t på l a t i n , som Hegelund b eh e rskede t i l fuldkommenhed, og også græsk fa n d t v e j t i l hans o p te g n e ls e r. Disse e r nu imid1542 1614 l e r t i d i d e re s h elh ed g jo r t tilgæ n g e lig e gennem en g en g iv e ls e le d s a g e t a f en o v e rsæ tt e l s e , kommentarer og r e g i s t r e i e t d ig e r t 2 binds værk u d g iv e t a f H is to r is k Samfund fo r Ribe Amt. Værket e r u d a rb e jd e t a f h i s to r ik e r e n Bue Kaae gennem e t grund ig t og å r e la n g t a rb e jd e . 1. b in d in d le d e s med en a lm in d e lig omtale a f o p teg n e ls e rn e e f t e r f u l g t a f en k o rt le v n e d sb e sk riv e ls e på 5 s id e r . I 1. bin d fin d e s så se lv e opte g n e ls e rn e sid elø b en d e med o v e r sæ tte ls e . Det andet bind in d eh o ld e r kommentarer, r e g i s t r e , o r d l i s t e r , l i t t e r a t u r m. m. Dermed e r o p teg n e lse rn e g jo r t l e t tilgæ n g e lig e fo r frem tid en s fo rsk e re a f denne tid s p e r io d e , ligesom de også k a s te r ly s over Hegelunds l i v . Åge Jørgensen: Peder Hegelund og den danske skolekomedie. S parekassen S y d v e s tjy lla n d e r i e f t e r å r e t ?6 ig en fremkommet med en Ribe p u b l ik a t i on, d e r l ig e le d e s omhandler Peder Hegelund. Der fin d e s i fo rv e je n en meget d e t a i l l e r e t b e s k r iv e ls e a f Hegelunds l i v i Bjørn Kornerups "Ribe Kated r a ls k o le s h i s t o r i e " , d er på a l s i d i g måde b eh an d le r Hege- 167


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above