Page 174

BIND 7

d e rs p u b lik a tio n t a g e r , som t i t l e n v i s e r , sæ r lig s ig te på Hegelund som skolekomedieforf a t t e r a f danske komedier og b e f a t t e r s ig i særdeleshed med den mest kendte "Susanna", der i en s to r og fy ld ig udgave t i d l i g e r e e r b eh an d le t a f f o r f a t t e r e n i "T id lig Dansk Dram a tik " , hvor man også f in d e r det i Susanna in d la g te mellem sp il "Columnia" b eh an d le t a f l e k to r Ib Johansen. (Se A uvngt R ip e n s e r-m a d e t fo r nob r. l $ 7 l ) . Susanna h a r også som t i d l i g e r e omtalt været opf ø r t på sem in a rie t i Ribe. Sparekassen h a r med denne s id s te p u b lik a tio n udsendt 10 småhefte r vedrørende Ribe s å dan, som d e t fremgår på andet s te d i b la d e t. Vi h a r t i d l i g e r e om talt d is s e sæ rd eles oplysende og væ rd ifu ld e b id ra g , d e r e fte rh å n d e n ta g e r form som e t R ib e b ib lio te k en m in ia tu re . M T T E M g ; r S T A R T !M g , Mercurius og Heimda! Ribe K a te d ra lsk o le s sk o le b la d , Mercu riu s, e r g å e t in d i s i t 1 5 . å r og le v e r s ta d ig . B lad e t synes s e t ud f r a s tab en a f medredaktører a t være inde i en b lom s tr in g s tid . R ed ak tionsmedlemmernes a n t a l e r inden f o r de s id s te t r e å r b le v e t mere end fo r d o b le t, og tæ l l e r nu 13 medlemmer. Sandheden e r desværre knap så o p lø fte n d e . E f t e r stemningen b la n d t skole n s e le v e r e r der god b a s is f o r M e rcu riu s ' f o r t s a t t e e k s is te n s , men b la d e t udgives ikke a le n e i k r a f t a f e lev e rn e s v e l v i l l i g e h o ld n in g , d er må også komme k o n tan te sympatit i lk e n d e g iv e l s e r i form a f s to f t i l b la d e t . Trods sk o len s beskedne e l e v t a l på godt 200 må der være g ru n d lag f o r e t b la d , d er fo rm id le r både oply s n in g e r om f o r s k e l l ig e a r rangementer og om, hvad der r ø r e r s ig b la n d t e le v e rn e . Her r ø r e r je g måske ved sagens onde c i r k e l . P .g r . a . manglende s to f udgives Mercurius ikke o f te nok, og det h in d re r t i l 168 en v is grad f . ek s. d is k u s s io n e r om a k tu e lle emner og oply sn in g om arran g em en te r. Der b lev i s k o le å r e t 1975-76 g jo r t e t ihæ rd ig t fo rsø g på a t bryde denne onde c i r k e l , id e t det b lev v e d ta g e t, a t Mercurius om muligt s k u lle udkomme h v er 3 . uge. Dette å r udkom b la d e t i 11 numre. I å r e r Mercurius udkommet i 5 udgaver og v i l ved å r e t s s lu tn in g fo r e lig g e i omkring 7 udgaver. Jeg håber og t r o r på, a t b la d e t træ d e r s ty rk e t in d i det kommende s k o le å r . Jeg v i l h e r b e n y tte l e j l i g heden t i l a t o p fo rd re a l l e I t i d l i g e r e e le v e r , d e r b lan d t an d e t gennem abonnement på R ip en s e r-B lad e t v i s e r in te r e s s e f o r sk o len , t i l a t f a t t e f j e r pennen og nedfælde e t og andet i fo rb in d e ls e med sk o len og dens fo rh o ld fo r derved a t s t ø t t e e t e l e v i n i t i a t i v , u d g iv e ls e n a f e t sk o le b la d . S to f kan sendes t i l sk o le b la d e t Mercurius, Ribe Kated r a ls k o le , 676O Ribe.


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above