Page 175

BIND 7

Skolens t r a d i t i o n s r i g e e le v fo re n in g Heimdal med 112 å r på bagen, le v e r i b ed ste v e lg å en de. E f t e r hvad je g kan læse i de gamle p r o to k o lle r , a rra n g e red e Heimdal t i d l i g e r e a d s k i l l ig e fo re d ra g e t sk o le å r ig en nem; men jeg må med b ø je t hoved erkende, a t d er desværre ik k e synes b a s is f o r a t holde fo re d ra g læ n g ere. Foredragene samler g en n em sn itlig omkring 20 mennesker in k lu s iv t 9 bestyrelsesmedlemmer. Der e r dog ik k e t a l e om a t s try g e f o r e d ragene, som Heimdal a rra n g e r e r , da det i frem tid e n MÅ kunne lad e s ig gøre a t fin d e emner, der kan trække t i l h ø - rerne) t i l . Et k a p i t e l f o r s ig s e lv e r H e im d a ls fe s te r: M in i-, L i l l e - og S to re Heimdal + den t i l S to re Heimdal hørende a u k tio n . Disse 4 arrangemente r træ k k er fu ld e huse og e r fo ren in g en s liv s n e rv e . Heimdal h a r i de s e n e s te å r g jo r t en in tro d u k t i o n s f e s t t i l en t r a d i t i o n . F e s te n h o ld e s i begyndelsen a f h v e r t nyt s k o le å r og h a r t i l formål a t sammentømre de nye 1 g 'e r med de gamle e le v e r . Følgende arrangemente r e r i indeværende sk o le å r a fh o ld t a f Heimdal: In tro d u k tio n s f e s t i Hygum august 7 6 , fo re d ra g om Ulandsproblemer a f k ø re læ re r Ebbe F rib o i o k to b e r 76 . Mini Heimdal i Høm. Auktion i december 76 og S to re Heimdal december 76. Endvidere h o ld e s i den r e s te re n d e d e l a f s k o le å r e t f ø l gende: Hypnotisøren A li Haman kommer på besøg 4 . m a rts; d e t h o ld e s i s te d e t f o r e t f o r e d ra g . Kombineret KILK og L i l le Heimdal. KILK s t å r fo r en Konkurrence f o r In te r e s s e r e d e L y rik e re og Komponister", hvor e le v e r på sk o len optræder med s e lv d ig te d e og selvkomponerede numre. Endvidere v i l d e r på en endnu ik k e f a s t l a g t dato b liv e h o ld t e t foretLrag. Michael Sønderup L u rred ak tø r og an sv . re d a k tø r a f Mercurius. Etevarbejdet på Ribe Katedraiskoie Elevforsamling. Siden 1972 h a r e le v e rn e s in t e r e s s e r på sk o len været v a r e ta g e t a f en in s ta n s k a ld e t E lev fo rsam lin g en . I modsætning t i l e t e le v rå d havde a l l e e l e v e r stemmeret t i l møderne, som b lev h o ld t i s p i s e f r ik v a r t e - r e rn e . Det s to r e elevmøde med mødepligt f ø r s t på s k o le å r e t v a r s ta d ig h ø je s te myndighed. I de å r , de nuværende afg an g sk la s s e r h a r været e le v e r på sk o len , h a r denne form e f t e r a l l e s mening ikke været t i l f r e d s s t i l l e n d e : Der v a r t i d s p re s ved de k o rte møder, dagsorden og r e f e r a t v a r ( fo r det meste) ukendte b eg re b e r, ant a l l e t a f e g e n tlig e a k t i v i t e t e r v a r begrænset og o f te l i gefrem p ro p o rtio n a le med f o r re tn in g s u d v a lg e ts e n e rg i og formåen. Kritik. I lø b e t a f 19 7 5 begyndte u t i l fred sh ed en med i n e f f e k t i v i t e - te n m .h .t. skolens e le v a rb e jd e a t tag e form. En debat i Merc u r iu s o f f e n tlig g jo rd e e f t e r hånden a l l e sagens a s p e k te r: De p r i n c ip i e l l e "basisdemokrat i s k e " id e e r om e lev fo rsam lin g e n v a r tu n g tv e je n d e , men 169


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above