Page 176

BIND 7

k ra v e t om a k t i v i t e t g jo rd e s ig også gældende. I e f t e r å r e t 1976 to g daværende f o r r e t n in g su d v alg i n i t i a t i v t i l e t a b l e r in g a f en prø v ep erio d e fo r e t e le v r å d . E f t e r e t p a r ugers debat og fa s tlæ g g e ls e a f de fo r e lø b ig e r e tn i n g s l i n i e r neds a t t e s e t e le v rå d med to r e p ræ s e n ta n te r f r a hver a f skole n s 11 k l a s s e r . E le v r å d og v e d tæ g t e r . E le v rå d e t k o n s titu e re d e s ig med e t præsidium (F e te r Kjær Schmidt, P a u l-E rik Brodersen, Knud A b ild tru p ) og fo r s ø g te a t fin d e s in e a rb e jd s fo rm e r. Råd e t h a r s å le d e s h o ld t s i t 7 . møde den 2 5 . f e b ru a r . En a f de f ø r s t e opgaver v a r a t u d a rb e jde e t sæt v ed tæ g te r fo r e le v r å d s a r b e jd e t. Et udvalg u d a rbejdede e t f o r s l a g , som a l l e e le v e r så d isk u te re d e i k la s s e rn e , h v o r e f te r det b le v vedt a g e t . Fremgangsmåden med h e le t id e n kun a t b e skæ ftig e s ig med emner, der h a r været t i l debat i k la s s e rn e , søges omh y g g e lig t o v e rh o ld t. Pamperi- s e r in g og overdreven c e n tr a lism e må f o r enhver p r i s undg å s . D e tte re p ræ s e n ta tiv e sy stem h a r på sk o len s in e skept i k e r e , som k o n s tan t e r på mærkerne. Danske G ym n a s ie e le v e rs Samm e n s lu tn in g . E le v rå d e t a fg jo rd e h u r t ig t med a lto v e rv e je n d e m a jo r i te t , a t en g e n e re l afstemn in g om skole n s t i lh ø r s f o r h o ld t i l DGS måtte b rin g e s t i l a f k la r in g , e f t e r a t afstemningen ved elevmødet e f t e r f e r i e n havde r e s u l t e r e t i " u a fg jo r t " . Et udvalg sen d te informationsmat e r i a l e om DGS ud, og e t v a lg b ra g te a t t e r sk o len i s in f a g o rg a n is a tio n . Et DGS-udvalg t i l v a r e ta g e ls e a f k o n tak ten mellem fa g fo re n in g og skole n e d s a tte s . E k s t e r n t u d v a l e; Dette udvalg udvidede s i t a r bejdsområde t i l også a t omfatt e u d d a n n e ls e s p o litik i almind e lig h e d , og h a r så le d e s a r b e jd e t med fo rb e re d e ls e rn e t i l landsmødet 19 7 7 i DGS fo rn y l i g . På d e tte landsmøde p r io r i t e r e d e s d e t lo k a le , p o l i t i ske a rb e jd e b la n d t la n d e ts g ym n asiee lev er, så s tu d ie k re d se om a l l e tid e n s pressende emner som adgangsbegrænsning, DGS^s, DUS's og v o r egen p o l i - t i l i fo rh o ld h e r t i l , søges o p r e t t e t . I n t e r n t u d v a lg . Dette udvalg h a r som a rb e jd s områder: s tu d ie s o o ia le a n l ig gen d e r, e le v in d f ly d e ls e n på sk o len , lo k a l DUS-kontakt, f a g k r i t i k m.m. -Med hensyn t i l den lo k a le DUS-afdeling (DUS = De Uddannelsessøgendes Samarbejd su d v alg ) h a r v i v i s t i n t e r e s s e fo r en g e n e ta b le rin g og h a r h a f t formanden t i l en o r i e n te r in g . DUS h a r b lo t ikke h a f t den s to r e opbakning f r a nogen a f Ribes u d d a n n e ls e s s te der (dog en sparsom f r a v o r t ) . Vi a fv e n te r den v id e re u d v ik - R e n g ø r in g s h jæ lp m.m. E le v rå d e t h a r i s in k o rte l e v e t id b e skæ ftig e t s ig med f l e r - r e a n lig g e n d e r. Omrokeringer a f re n g ø rin g sp e rso n a le t havde medført lø n tilb a g e g a n g fo r enk e l te s vedkommende. E lev råd e t to g - fo r a n le d ig e t h e r a f sam t. a f en l i d t d å r l ig sam v ittig h ed i n i t i a t i v t i l , a t a l l e skolens e le v e r nu h jæ lp e r t i l ved opry d n in g en . Vi fo r sø g e r a t f i n de en b alan c e mellem på den ene s id e a t hjælpe t i l som en s e lv fø lg e og på den anden s id e ikke ta g e b rø d e t ud a f munden på p e r s o n a le t. Et udvalg a rb e jd e r med Foræld re k o n s u lta tio n e n . Den gamle ordning med, a t fo ræ ld ren e en 170


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above