Page 177

BIND 7

a f t e n s t a r i kø uden f o r lære rn e s k la s s e v æ r e ls e r , vækker ik k e a l t i d b e g e js t r in g . T i l a l l e k la s s e r an sk a ffed e s en klassemappe indeholdende gymnasiehåndbogen med underv is n in g sb e k e n d tg ø re ls e r, e le v rådshåndbogen, vedtægter, dagso rd e n e r, r e f e r a t e r , og hvad k la s s e n e l l e s v i l bruge den t i l . Endvidere abonne rer e l e verne nu på "Ud d an n elsesp o lit i k " i 11 eksemplarer - e t t i l hver i k la s s e n . I e r h v e rv s o r ie n te r in g s lo k a le t e ta b le r e d e s lo k a le f o r f o r f r o s ne ry g e r e . Man h u sk e r, a t skole n e l l e r s i n t e t opholdsrum h a r f o r e le v e r . Vi f i k f o r r e s te n også t i lb u d t kælderen under Puggård t i l ry g e lo k a le . E lev e rn e s f o r s la g t i l fæ l l e s time arrangementer d is k u te re s i e le v r å d e t og fremlægges i sama rb e jd su d v a lg e t a f e lev e rn e s t r e re p ræ s e n ta n te r. lø v r ig t h a r e le v r å d e t formidl e t f o r s l a g om en l i g e l i g f o r d e lin g a f de to g ym n a stik sa le , medvirket t i l e ta b le r in g a f m ø n tte le fo n , n ed sa t id ræ tsu d v a lg t i l a fh o ld e ls e af fo d b o ld stævne m.v. Fremover kommer rå,det nok t i l a t b e skæ ftig e s ig med f . ek s. p r i n c ip i e l l e d e b a tte r om d i s c ip linæ r e problemer o . a . , emn e r som en r e v is io n a f f r a v æ r e ls e s r e g is tr e r in g e n , l e k t i e h jæ lp e le v e r imellem, i n t r o - duktio n sarran g em en t f o r skole n s 1. g 'e r e og e l l e r s hvad e lev e rn e ønsker b e h a n d le t. Un- Bemærkdertegnede v i l ikke lægge s k ju l på, a t en k r a f t ig mobil i s e r i n g om de uddannelsespol i t i s k e problemer i høj grad e r ø n sk e lig e . Det e r bydende nød v en d ig t, a t også gymnasiee le v e r b l iv e r s ig b e v id s t, h v ilk e k ræ f te r , d er s t å r bag f . ek s . adgangsbegrænsningen. At v i sammen søger en r e n t pol i t i s k a f k la r in g om t o t a l d i mensioneringens å r s a g e r og v irk n in g e r , om den dominerende p o l i t i s k e l i n i e i DUS og DGS, som ik k e nødvendigvis e r k o rr e k t , og a l t d e t a n d e t, som v i e r tv u n g e t t i l a t fo rh o ld e os t i l . S åledes må de r e n t prak t i s k e problemer, om ikke glemmes, træde i baggrunden. Det e r e t spørgsmål om p r i o r i t e r in g . Hvad e r v i g t i g s t : adgangsbegrænsningen e l l e r f o r d e lin g a f gymnastiksalene? E le v rå d e ts k o rte l e v e t id ta g e t i b e tr a g tn in g , e r d e t f o r t i d l i g t a t komme med en udtømmende v u rd e rin g , hoget e r dog nogenlunde k l a r t : Hvor der under e le v fo rs am lin g s - ordningen h ø je s t v a r 6-9 e g e n tlig e a k t i v e , så e r der nu i præsidium, samarbejdsudvalg, s tip e n d ie - nævn, e le v r å d , e k s te rn tu d v a lg , in te rn tu d v a lg (og ikke a t f o r glemme de t r o f a s t e , som kommer t i l møderne uden stemmeret) omkring 40-45 a k tiv e under en e l l e r anden form. Det lo v e r godt f o r frem tid e n . Knud A b ild tru p e le v r å d e ts præsidium. K o n tin g e n tin d b e ta lin g : Se s id e 163 Jubilæumsarrangement: Se m fl. jubilæumsservice Adre sseæ n d rin g er: Sker nu t i l s tu d . s c i e n t . Werner Burgwald, Borgergade 30 IV, 1300 Kbh. K t l f . 01-129197______________ 171


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above