Page 178

BIND 7

ueneratforsamüng .Ripenser-Samfundets g e n e ra lfo rsam lin g fre d a g d. 2 5 . f e b r . h o ld te s som en p r iv a t sammenkomst hos formanden. I genera lfo rs am lin g e n d e lto g 22 medlemmer, og den in d le d te s a f formandens v elk om st, hvorunder h a r mindedes de i å r e t s løb afdøde medlemmer, h v o rib la n d t Ripenser-Samfundets s t i f t e r og æresmedlem læge Knud Fogh særl i g mindedes f o r hans mangeår ig e in d s a ts f o r fo re n in g e n . Endvidere mindedes le k to r Loui s e Mortensen, l e k to r Jens Maltbæk og l e k to r Jens Schør- r in g B je rg e . Som d ir ig e n t v a lg te s red ak t ø r Aksel Lassen, d e r e f t e r a t have ta k k e t og k o n s ta te r e t gen e ra lfo rs am lin g e n s lo v lig h e d , gav o rd e t t i l formanden fo r a flæ g g e ls e a f b e r e tn in g . Der h a r i å r e t 1976 været a fh o ld t g e n e ra lfo rs am lin g , 5 b e s ty re ls e sm ø d e r, 2 udvalgsmød e r , samt to f e s t e r i Ribe: ju l e f e s t e n og f e s te n f o r s tu d e n t e r ju b ila r e r n e . Foreningen tæ l l e r p r . l / 2 973 medlemmer. Året 1975 gav i k r a f t a f k o n tin g e n tfo rh ø je ls e n og de mange e k s tr a b id r a g overskud, og d e t f r i s t e d e t i l øget a k t i v i t e t i 19 7 6 , men d e t te i n i t i a t i v v en d te overskuddet t i l e t underskud, som det fremgår a f re g n sk a b e t. Den øgede a k t i v i t e t h a r f ø r s t og fremmest vær e t en u d v id e ls e a f b la d e t, d e r udkom med 4 numre a 24 s i d e r , re k o rd å r m .h .t. omfang, men også b la d e ts udseende b lev b e ty d e lig fo rb e d r e t med bedre tr y k og f l e r e b i l l e d e r . Som en ny t in g iv æ rk s a tte s en ad re s s e s e rv ic e f o r s tu d e n te r ju b i la r e r n e . Der a rran g e red e s en a f t e n f e s t f o r ju b ila r e r n e på tr a n s lo k a tio n s d a g e n på h o te l Munken. Som d e t f j e r d e f o r - 172 a n s ta lte d e s en medlemskampagne der næsten h a r b ra g t medlemst a l l e t op på 1000. Det nås nok d e tte å r . sammen penMgeen. det ko sted e a l t Ved sk o len s tr a n s lo k a tio n s id s te sommer v a r d e lta g e ls e n f r a ju b ila r e r n e s s id e overvældende. A fs lu tn in g en i sk o le g ården fa n d t s te d under de v an te fo rm e r, og le g a tu d v a lg e ts formand c i v i l in g . Carl Rise Damkjær, der s am tid ig v a r 25 å r s s tu d e n t e r ju b i l a r , h o ld t t a l e n f o r ju b ila r e r n e og udd e lte R .S .'s le g a t på 500 k r . t i l s tu d e n t Jacob Melbye fo r hans o rg a n is a tio n s a rb e jd e på sk o len , medens Bodil Sixhøj f i k t i l d e l t 2 5 - å r s j u b i l a r e r nes f e s t l e g a t . Ripenser-Samfundet a rra n g e rede om a f te n e n f e s t på Munken med e t udsøgt fe s tp ro g ram , der desværre ik k e vandt fornøden t i l s l u t n i n g , id e t ju b ila r e r n e f o r e t r a k a t r e j s e hjem i s t e d e t f o r a t være tv u n g e t t i l a t o v e r n a tte . De tte h a r h a f t t i l f ø lg e , a t b e s ty r e ls e n i å r h a r p la n la g t a t a rra n g e re en ju b i læumsreception på s e lv e sk o len e f t e r a f s lu tn in g e n . J u le f e s te n v a r noget nedskår e t i å r og begrænset t i l 100 d e lta g e r e . Leg a tu d v a lg e ts f o r mand Carl Rise Damkjær u d d e lte d ir e k tø r Lau rid sen s le g a t t i l 28 s tu d e n te r , der h v er f i k 1000 k r . Af å r e t s a rb e jd e r kan nævnes u d a rb e jd e ls e n a f in s tru k s f o r næstformanden, fo rø g e ls e . a f a rk iv e t med 18 nye numre, r e e ta b le r in g a f re p ræ s e n ta n tsk a b e t med 1 7 nye medlemmer t i l bage t i l 1968, og e n d e lig e r lovene b le v e t t r y k t . Formanden s lu t te d e med en ta k t i l fo ren in g en s b id rag y d e r e : Ribe byråd og de medlem


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above