Page 179

BIND 7

mer, som havde yd et e k s t r a b i- d rag . Han takkede annoncører samt de to afgående b e s ty r e l sesmedlemmer K irs te n Hingeberg Larsen og Martha S krydstrup f o r godt u d fø r t a rb e jd e . B ere tn in g en b le v godkendt u - den bemærkninger. E f te r formanden f i k k a s s e re r e n o rd e t f o r aflæ g n in g a f re g n sk a b e t. Der fa n d te s i n t e t a t bemærke, og lig e le d e s godken d tes reg n sk ab e t f o r n d e r- s tø t te l s e s f o n d e t . Begge re g n skaber e r g en g iv e t andet s te d i b la d e t. D e re fte r fo re la g d e k a s s e re re n d e t kommende å r s b u d g e t. Det en d te med e t mindre underskud, som man håbede dækket in d ved e k s tr a b id ra g . Det strammede budget b ev irk e d e , a t b la d e ts u d g i f t e r t i l try k n in g måtte skæres ned, s å le d e s som det fremgår a f d e tte b la d . Man f o r e t r a k a t skære ned på tr y k ningen men bib eh o ld e omfanget. Ved det e f te rfø lg e n d e v a lg t i l b e s ty r e ls e g en v a lg te s f o r manden, medens s tu d . s c i e n t . Werner Burgwald og c i v i l in g . Daugaard P e te rs n y v a lg te s i s te d e t f o r K irs te n Hingeberg Larsen og Martha S k ry d stru p . Hans B itso h Larsen og Poul Dons C h ris te n s e n g e n v a lg te s . E f t e r g en e ra lfo rsam lin g e n g ik man over t i l den u n d erh o ldende d e l a f a f te n e n . Ib Koldbæk v i s t e ly s b i l l e d e r f r a Ribe og omegn t i l f o r s k e l lig e å r s t i d e r under f o r s k e l lig e v e j r fo rh o ld og ledsagede frem v is ningen med s e r iø s e bemærkning e r . Formanden v i s t e Kammer- s lu s e film e n , og man s lu tte d e a f te n e n med s e ls k a b e lig samvær om k a ffeb o rd en e , hvor snakke*, g ik l i v l i g . Under k a ffe b o rd e t r e t t e d e næstformanden en ta k t i l formanden og dennes fru e f o r den u d v is te gæ s tf rih e d . Legatmodtagerne afN. P. Lauridsens ¡egat S tu d . s c i e n t . Hans Abrahamsen, Kbh. - S tu d . p o ly t. Svend-Tage C h ris to ffe rs e n ,L y n g b y . - S tud. M e d .v e t.K irs te n Kjær Damgaard, Kbh. - K o n s e rv a to rie s tu d . Denn is W. Larsen , R ib e. - Lærers tu d . Henning M ø lle r, R ib e . - S tu d .s c ie n t . Per S ch u ltz Knuds en , Århus. - S tu d . mag. Ginna Sørensen, Kbh. - Korrespondent s tu d . L is Johansen, Varde. - K o n s e rv a to rie s tu d . Dagmar Warming, R ib e. - S tu d . mag. Per Clau sen , R o sk ild e . - EDB-stud. Bent Larsen , Odense. - Stud. mag. E lis a b e th Nystad, Kbh. - S tu d . mag. Bodil Ravn, Kbh. - B ib i. s tu d . Doris F r i i s , Kbh.- S tu d .a g ro . E lle n Damgaard Hans en , Kbh. - B ib i. s tu d . J e t t e J a n s tru p , Kbh. - Stu d .so c .pæ d . E rik Blume Jep sen , Sønderho. - S tu d . mag. Lene Blume Jepsen, Odense. - Stu d . mere. Martha S k ry d s tru p , Lyngby. - S tu d .p o l y t . Frands Voss Lyngby. - S tu d .'p o ly t . C a rl Chr. Hansen, Lyngby. - S tu d . s c i e n t . Hanne Damgaard Po u lsen , Århus. - Lær e r s tu d . Henning Schmidt, Døs t r u p , - Stu d . med. Karl E rik Knpdsen, Århus. - Stu d . t e o l . Søren Skousen C h ris te n s e n , Årh u s .- S tu d . oecon. Otto W. Fogtmann, Århus. - Cand. p h i l . Lone B e r it Jen sen , Århus. - Stu d . mag. Jens Martin Risom, Århus. 173


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above