Page 181

BIND 7

Personatia Døde Lektor Jens S ch ø rrin g Bjerge ( s tu d . 08) e r død. Han v a r i s in t i d k n y tte t t i l Horsens S ta ts s k o le , men v a r gennem å - ren e e t t r o f a s t medlem a f R ipenser Samfundet. Lektor Jens Maltbæk (s tu d . I l ) e r død. Han b lev i 19 1 7 cand. mag. i n a tu r h i s to r ie og g e o g ra fi og d e r e f t e r læ re r ved sin .g am le skole 1919-20. Han v a r s tæ rk t in t e r e s s e r e t i det sø n d e rjy sk e spørgsmål,en i n t e r e s s e , han d e lte med skolens r e k to r , Karl Mortensen, og en anden a f læ r e r k o l le g i e t , le k to r Reinoke, og i 1920 f u lg te s d is s e t r e ad t i l Had erslev , hvor Maltbæk v a r ad ju n k t t i l 1929, da han vendte tilb a g e t i l Ribe, f o r ig en i 1943 a t f l y t t e , denne gang t i l Åbenrå, hvor han v irk ed e t i l 19 5 7 . S ten o g ra f i fo lk e t in g e t cand. p o l i t . C h r is tia n Madsen Lind (s tu d . 19 ) e r død, 76 å r g i . Rektor Mogens Kabel (s tu d . 3 2 ) , søn a f a fd . sem in a rie læ r e r Jo h s. Kabel, e r død. E f te r s in i embedseksamen (dansk og ty sk ) b lev han læ re r ved Københavns N a v ig a tio n s sk o le . Und er k rig e n v a r han sek re tæ r ved den danske fly g tn in g e adm in i s t r a t i o n i Stockholm, senere læ re r ved Zahles Seminarium, hvorpå han b lev r e k to r f o r In g r id J e sp e rs en s Skole 1956-74 Lektor ved Københavns Univ e r s i t e t Poul N ie lsen (s tu d . 57) e r død 37 å r gammel. Han v a r søn a f a fd . stø b em e ste r Buel N ie ls e n . Poul N ie lsen r ø bede h u r t ig t udpræget musikalske evner og b lev k n y tte t t i l Københavns U n iv e r s ite ts Musikv id en sk ab e lig e I n s t i t u t . Han betegne s som e t s t o r t musik a lsk t a l e n t og v a r h ø jt værds a t som læ re r og fo r s k e r . V ic e to ld in sp e k tø r Poul Dau- gaa rd P e te r s , Fruens Bøge, e r død 72 å r gammel. Han v a r b ro d e r t i l a fd . Kaj P e te rs og opvo k set i Ribe. Han kom t i l toldvæsenet i Ribe og dernæst t i l .Ålborg og F r e d e r ic ia og t i l s i d s t t i l Oderne fs*a 1961. Stiftsamtmand Morten E d e l- berg e r død. Han v a r f r a 1959 stiftsam tm an d i R ib e, h v ilk e t embede han beklædte t i l s in d ø d ., Han v a r i k r a f t a f s in s t i l l i n g medlem a f t a l lø s e udv a lg , kommissioner og f o r v a l t n in g s o rg a n is a tio n e r , som han v a re to g med s to r p lig ttro sK a b . Runde år F o r f a tte r e n Jørgen Bukdahl e r f y ld t 80 å r den 8 . dec. ep s tu d e n t f r a Ribe i 19 1 5 under f ø r s t e v e rd en sk rig og b lev in d fan g e t a f de n a tio n a le og r e l ig iø s e r ø r e l s e r i den gamle b y , og hans debutbog v a r "Den gamle bys drøm." Han h a r sk re v e t en lan g række bøger mest a f k r i t i s k a r t og h ar en årrække v ir k e t ved Askov Højsk o le . 175


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above