Page 182

BIND 7

Lektor B len d stru p f y ld e r den 25* maj 80 å r . Lektor Aage S andfe ld fy ld t e den 11. marts 75 å r . Rektor E rik Lund, F r e d e r ic i a e r f y ld t 75 å r d. 11. ja n . Han v a r ad ju n k t ved Ribe Kated r a ls k o le f r a 19 2 7 t i l 19 4 4 - Rektor Chr. Ræbild e r 9-3- f y ld t 75 å r . Han v a r le k to r ved Ribe K a te d ra lsk o le 1941- 45* I 49 b lev han r e k to r ved Johanne sskolen i København,men s k if te d e i 1966 t i l le k to r ved T o fteg å rd s S ta ts k u r s u s . L a n d s re ts s a g fø re r H j e r r i ld f y ld t e 1. n o b r. s id s te å r 75 å r . Han e r en a f Ribes kendte s k ik k e ls e r og f a s t k n y tte t t i l egnen gennem barndom og opvæ k st. E f t e r ju r id i s k embedseksamen søgte han t i lb a g e t i l Ribe og oparbejdede s in egen sag fø re rv irk som h ed . Som ro d fæ s te t r ip e n s e r e r han med i mange a f byens an lig g en d e r og beklæder mange t i l l i d s p o s t e r . T id l. sognepræst i V e ste r Vedsted, K r i s t ia n E sk ild s e n ( s tu d . 24) e r 9 ° dec. f y ld t 70 å r . Han kom t i l V. Vedsted i 1944 og t i l b r i n g e r også h e r s i t otium e f t e r endt p ræ s te g e rn in g i 19 7 4 . Redaktør Aksel Lassen (s tu d . 28) h a r sk re v e t e t 550 s id e r s s t o r t værk: "Valg mellem dansk og ty s k ." Det e r b a s e r e t på en m in u tiø s g ranskning a f a r k iv m a te r ia le og minder med s in e tæ tte t e k s t s id e r og mange t a b e l l e r om en d o k to rd is p u ta ts , og d e t s t ik k e r da også så d y b t, a t det ikke a len e kan t je n e den lo k a le fo rsk n in g , men også u d fo rsk n in g a f m in d re ta ls problemer andre s te d e r . Poul Dons C h ris te n s e n (s tu d . 65) , medlem a f R .S .'s b e s ty r e l s e , h a r b e r e j s t Ceylon som r e j s e l e d e r hos Tjæreborg Rejs e r , og nu f o r e l ig g e r f r a hans hånd: "Turen g å r t i l Ceylon." Lærer Vagn Jen sen (s tu d . 60) søn a f R .S .* s t i d l . næ s tfo rmand a fd . Immanuel Jensen e r s id s te å r udnævnt t i l f o r r e t n in g s fø re r for Børnenes Kontor, der ta g e r s ig a f ju lep ak k e r t i l f am i l ie r i København og fo rm id le r københavnske børns fe rie o p h o ld på la n d e t. H e lle Ze rlan g ( s tu d . 59)! v aregruppe chef i Magasin på Kgs. Nytorv e r udnævnt t i l økonomichef s . s t . VADEHAVET Vadehavet e r s ta d ig genstand f o r en levende in t e r e s s e . P .t . e r fre d n in g e n a f vadehavet det mest d isk u te re d e emne i Ribe. V ild tb io lo g is k S ta tio n på Kalø h a r u d a rb e jd e t en p r in c ip i e l fr e d n in g s p la n , d er v i l gøre vadehavet f r a Ho bugt og t i l grænsen t i l v i l d t r e s e r v a t . Det e r b le v e t mødt med stærke prot e s t e r . Jægerne f o r e s l å r kun vadehavet f r e d e t , medens f i s k erne og l y s t s e j l e r n e f o r e s l å r fo r la n d e t f r e d e t . Nogle v i l have m o to rb åd sse jlad s fo rb u d t. 176 Mandøboerne modsætter s ig f r e d ning a f Koresand, f o r d i de d er h a r s t r a n d in g s r e t. Der e r dannet sammenslutning e r t i l v a r e ta g e ls e a f de f o r s k e l l ig e in t e r e s s e r : "Vadehavsgruppen" , h v o ri d e r fin d e s re p ræ s e n ta n te r f o r Dansk Moto rb å d su n io n , Ribe S e jlk lu b , Dansk J a g tfo r e n in g , V ild tb io lo g is k S ta tio n , F i s k e r i - og Sø fartsm u see t m.fl.Denne gruppe v i l ud arb ejd e e t indlæg t i l m iljøm in is te r ie t om b e s k y t te l se a f v ad eh av e t. En anden


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above