Page 183

BIND 7

gruppe e r samlet i "F rie Danske Farvande" med slusemedh jæ lp e r Viggo N ie lsen som f o r mand. Den hævder f r i fæ rd s e l f r a Ho hugt t i l grænsen og fre d n in g a f d y r e a r te r , der tru e s a f t i l i n t e t g ø r e l s e . Den e r imod r e g u le r in g a f vandløb. Udover det lo k a le ønsker den a t gøre s in målsætning gældende f o r h e le la n d e t. En d e lig h a r en p ro te s ta d r e s s e , fo r a n s t a l t e t a f f i r e jægere samlet 4000 u n d e r s k r i f te r . Digeproblemerne synes næsten l ø s t e f t e r , a t d ig e rn e e r r e p a r e r e t, og u d g ifte rn e e r f o r d e l t , dog v i l man på Mandø også have d ig e t der f o r h ø je t og f o r s tæ r k e t, men det v in d e r ik ke samtykke hos myndighederne. R ib e d ig e ts fo rs tæ rk n in g kommer nok igang i 1978. Man u n d ersø g e r f o r tid e n bunden f o r sand og klæg. Kammerslusens lav e s lu s e p o rt e u d s k if te s f o r t id e n ; det ty d e r på, a t kammerslusen bev a re s , hvad man måske kunne b e f ry g te , id e t s t a t e n jo s t a d ig tro d s la n d s r e tte n s k en d e ls e , der g ik den imod, ikke v i l bygge b ro , men h a r indanket sagen f o r h ø j e s t e r e t . Slusen e r en b e tin g e ls e fo r e ta b le rin g e n a f en marina ved kammerslusen, hvor 200 b å d e je r e , der ikke kan fin d e p lads i Ribe, v i l l e kunne anbringe d e re s både. Låningsvejen mangler endnu godt en km, hvor k o ten kun e r å m, Man v i l se tid e n an og s e , hvordan v e je n k l a r e r s ig . Manøs van d fo rsy n in g e r endel i g v e d ta g e t. D e tte f o r å r g å r man igang med a t fø r e en le d ning over t i l øen lan g s Lån in g sv e jen t i l fo rb in d e ls e med vandfo rsy n in g en f r a Ribe. Vadehavet og vadehavskysten behandles i en lan g række publ ik a t io n e r , der h a r s e t dagens ly s de s id s te par å r . JubHarreception Som nævnt i å rsb e re tn in g e n a r r a n g e r e r Ripenser-Samfundet i å r f o r f ø r s t e gang umiddelbart e f t e r tra n s lo k a tio n e n f r e dag den 1 7 . ju n i en re c e p tio n f o r å r e t s ju b i l a r e r og t i d l i gere og nuværende læ re re ved sk o len . Af d e lta g e re kan a l l e red e nævnes 10 60- å r s s tu d en t e r med t i d l . s ta d s in g . K. A . Dalsøe i sp id sen og 14 5 0 -å rs s tu d e n te r med p ro f . Lukman. 177


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above