Page 184

BIND 7

Ripenser-Samfundets organisation: Formand og re d a k tø r: Lektor Anton Karkov ( s tu d . 2 5 ), C a ro lin ev e j 6 , 2900 H e lle ru p , 01-HE8638 Næstformand: O b e r s tlø jtn a n t E jv in d Morten V e is ig (s tu d . 5 l ) , Krogen 3, 3060 Espergærde, t l f . 03-234250 K a sse re r: C iv ilin g e n iø r P e te r Daugaard P e te rs ( s tu d . 5 7 ), Holmegårdsparken 1 IH t v . , 2980 Kokkedal, t l f . 03-247721 S ekretær: S tu d . s c i e n t . Werner Burgwald ( s tu d . 7 2 ), Borgergade 30^ , 1300 København K, t l f . 01-129197 R ed ak tio n s s ek re tæ r: K ap ta jn P e te r Lungholt ( s tu d . 62) , Asylgade 12, 4000 R o sk ilde, t l f . 03-368936 Arrangement su d v a lg sf ormand: C iv ilin g e n iø r Povl Dons C h ris te n s e n ( s tu d . 65) , Danasvej 29, 8700 Horsens, t l f . 05-612224 Kontaktmand t i l re p ræ s e n ta n tsk a b e t: C iv ilin g e n iø r C a rl Rise Damkjær HD ( s tu d . 5 l ) , Adelgade 47, I 3O4 København K, t l f . 01-131210 A rk iv a r: C iv ilin g e n iø r Bjarne Sørensen ( s tu d . 7 l ) , D a ls trø g e t lO l '^ * 2860 Søborg, t l f . 01-697989 Bestyrelsesmedlem: S tu d . mag. Hans B its c h -L a rs e n ( s tu d . 67) , Præstegade 3, 676O Rib e, t l f . 05-422404 ( e v t. 05-420232) 1. su p p le an t: S tu d . p o ly t. Anders Klingenberg ( s tu d . 69) , Vilhelm B irk ed a ls v e j 6 I I t v . , 2400 København NV, t l f . 01-816393 2 . su p p le an t: S tu d . ag ro . Hanne Kjær (s tu d . 72 ) , G rif fe n fe ld ts g a d e 11 D^ 2200 København N. R e v iso re r: Ov e rin sp ek tø r Chr. Trærup Andersen ( s tu d . 2 5 ), Nordborggade 11, 2100 København N, t l f . 01-ØB 8830 Kommuneassistent K irs te n Hingeberg Larsen ( r e a l . 65) , Sønder b o u lev a rd 34 IV t h . , 17 2 0 København V, t l f . 01-211625 R ev iso rsu p p le an t : Overlærer Vagn Jen sen ( s tu d . 5 0 ), S tr a d e lla s v e j 10 I t v . , 2450 København SV. t l f . 01-178317 Arrangement su d v a lg : Dons C h ris te n s e n (formand), B its c h -L a rse n Legatudvalg: Damkjær (formand), Bjarne Sørensen ( l . s e k r e tæ r ) , Karkov (2 . s e k r e tæ r ), V e is ig (su p p le a n t) In s tru k su d v a lg : V e is ig (formand), Damkjær, Karkov, Bjarne Sørensen. 178


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above