Page 186

BIND 7

S .Y ± : I n g e r j o r s a r , y < -------- Jen s Pedersen, Simerstedvej 78, 6100 Haderslev Jytte Pilegaard, Skolebakken 103, 6700 Esbjerg C iv ïl in g . Biarne Sørensen, Dalstrøget 101 2 . t h . , 2860 Søborg, (01)697989 S. 72: In g e r Margrethe Bomberg, Drengsted, 6775 Døstrup Bent Gyldenhof, Knudrisvej 4 9 .3 ; 8000 Arhus E ls e Hansen, Mulvadvej 20, 6740 Bramming Anders Jø rg en sen , Vestergade 2 , 676O Ribe Gerda G. Melchiorsen, Rosenholmsalle 16, 8260 Viby J S. 73: Svend Holm, U n iv e r s ite ts p a rk e n k o i l . 2 v . 6 3 , 8000 Arhus C B irth e Jep p e sen , Åsumvej 248 l . s . , 5240 Vollsmose E rik Blume Jep sen , Hømlund, 6760 Ribe Anne lise Kjær, Åsumvej 142 3 * tv ., 5240 Vollsmose Dorte Kahr N ie ls e n , Jægergade 13 IV t h . , 2200 Kbh. N Korrespondent E lle n S ch ø le r, Fennevej 16, 6270 Tønder S. 74: U lla Jacobsen, Næringen 90 s t . m f .tv ., 8240 Risskov H e n rie tte Jø rg en sen , K o lleg iev e j 9 l e j h . 2 , 7300 J e l l in g Tove Knudsen, Flensborgade 53 I t v . , 1669 Kbh* Y Hans T. Madsen, Is lan d sg ad e 8 I m f .th ., 8200 Arhus N An n a lise N ie ls e n , E n g e r iis 16, 6534 Agerskov N ie ls Sørensen, Fredensgade 7. 5000 Odense Bjarne T o f t, V. Vedsted s k o le , 6760 Ribe L s re rs tu d . J y t t e T ran s, Sønderportsgade 1 a , 676O Ribe S. 7^: Læ rerstu d . Ka rin Jen sen , Kalkovnsvej 3, 6100 Haderslev (0 4 ) 525060 Korsp. stud. Lis Johansen, Hjertingvej 27, 6800 Varde (0 5 ) 223104 Hanne Kjær, Bryndumsvej 99, 6732 Guldager Torben L au rid sen , Grø fth ø jp a rk en 162 l e j l . 71)8260 Viby J Ruth Rosenberg, Laurvigsgade 1, I t v . , 8200 Århus N Læ rerstu d . Karis Seeberg Sørensen, Fuglebakkev. 5. 6100 Haderslev S. 76: In a von Baren, Å to ften 45) Sædding, 67OO E sb je rg (05)153719 Stu d . v e t . med. KirstenA. Damgaard, % E ls e L a u ritz e n , Hviddingvej 5 6 ) 2610 Rødovre Annemette Højlund, Skårup Husholdningsskole, K lin g s tru p - v e j 5-7) 5881 Skårup Inge Møller Jen sen , H ja lle ls e v e j 42, 5000 Odense Henning Kabel, Fynsvej 10, 2800 Lyngby Poul Henning Krogh, Guldsmedvænget 161, 5260 H ja lle s e Bodil Sixhøj P edersen, S tren g ev e j 17, L u stru p , 6760 Ribe Henvendelser om b la d e ts f o r s en d e lse og nye a d r e s s e r r e t te s t i l s e k re tæ ren . Anfør ved a d r e s s e r også t i t e l , årgang og e v t . t l f n r . og e v t. pigenavn. S ekre tær: Stud. s c i e n t . Werner Burgwald Borgergade 3 0 ^ , 1300 Kbh. K. T l f . 01-129197__________________ Henvendelser om b la d e ts in d h o ld og s to f t i l næste n r . a f b la d e t sendes s e n e s t 1 5 . maj t i l re d a k tø re n . Næste nr. a g te s udsendt f ø r s t i ju n i. Ansvarshavende r e d a k tø r: le k to r A. Karkov C a ro lin e v e j 6, 2900 H e lle ru p . T l f . 01-HE 8638________________ 180


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above