Page 198

BIND 7

Kort over Terning len og enkla- hørte til Haderslev amt og om- veområdet. Det prikkede område klamrede også Ribe by, idet store med Brede, Skast og Hjerpsted dele af V. og 0. Vedsted. Seem, sogne hørte i kirkelig henseende Fårup, Hjortlund og Kalvslund var under Slesvig stift. Tørning len slesvigske. h u n d re d e om sk ifte lig e å r . S ø n d e rjy d e r sy n e s a t væ re båd e stæ d ig e og t r o f a s te - u a n se t sin d e lag . Men u n d e r Ribe b is p e s to l h a r , fo ru d en e n k la v e so ^ n e n e , i å n d e lig h en se en d e - om m an s a v il s ig e - lig g e t den del af h e rtu g d øm m e t S le sv ig ,d e r f r a g am m e l tid u d g jo rd e T ø rn in g le n ,om r å d e t v e s t fo r en lin je , d e r mod nord b e g ræ n s e s a f S k ra v e s og i sy d a f B ev to fts ø s t g ræ n s e .O g s å h e r fan d te s d e r k o n g e rig - sk e jo r d e r , som d e r v a r s le sv ig sk e p l e t t e r inden fo r de k o n g e rig sk e e n k la v e r . F ø r 1864 p a s s e r e d e man p å v e je n f r a Ribe t il T ø n d e r g ræ n s e n m e llem k o n g e rig e t og h e rtu g d øm m e t 29 gange , og e n k la v e jo rd e n v a r iø v rig t s p r e d t o v e r 46 sogne. D e r b lev v ia b i s kop og am tm an d i Ribe, d e r jo s e lv v a r en k o n g e rig sk en k lav e bag h e rtu g d øm - 192


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above