Page 200

BIND 7

Vesterhavskysten fra syd ti! nord Ribe lig g e r m id t i e t k a r a k t e r i s t i s k n a tu rom r a d e ,s om um id d e lb a rt g ø r et s tæ rk t in d try k på den b e sø g e n d e , og R ib e s fo r tid og h is to r ie p å godt og ondt e r u lø s e lig t k n y tte t t il og a fhæ n gig a f n a tu rfo rh o ld e n e i d e tte o m r å de, d e r m e r e end noget an d et om r å de u d v is e r en d y n am isk k a r a k te r , f o r å r s a g e t a f de t næ rlig g e n d e hav. V e s te rh a v e t h a r g ennem å r h u n d re d e r æ n d re t s in v a n d s tan d og g ennem s to rm f lo d e r f o r å r s a g e t s to r e om væ ltn in g e r og d ag lig gen n em ebbe og flod udøvet en r y tm is k v irk n in g i V a d eh av e t. V irk n in g en b liv e r sæ r lig m æ rk b a r g ennem V a d eh a v e ts s to r e la v tv a n d som r å d e r , d e r lig g e r b e sk y tte t in d en fo r en kæde a f sam m en hæ n - gende ø e r og s a n d b a n k e r, som y d e r u sæ d v a n lig g u n stig e b e tin g e ls e r fo r e t r ig t d y r e -o g p lan te liv . D is s e fo rh o ld e r b lev e t b e ly s t g e n nem v id e n sk a b e lig e u n d e r s ø g e ls e r i lø b e t a f de s id s te m e n n e sk e a ld re , h v o r vi som en a f fo reg an g sm æ n d en e kan nævne R ip e n s e r-S am fu n d e ts f ø r s te fo rm an d , p r o f e s s o r Eugen Wai- m in g , d e r h a r fa e t s in m in d e tav le på Mandø, h v o r han e r født. I n te r e s s e n fo r V ad eh av e t h a r im id l e r t id b r e d t s ig f r a v id e n s k a b sm a n dene og t i l v id e r e k r e d s e i b e fo lk n in gen, og det h a r ha ft t i l r e s u l ta t , a t d e r de s id s te 2-3 å r e r u d k om m e t en ræ k k e p o p u læ re p u b lik a tio n e r til b e ly sn in g a f v id e n s k a b e lig e ,k u ltu r e lle og tu r is tm æ s s ig e fo rh o ld lan g s V e s te rh a v e ts k y st f r a Holland i syd t il S kagen i n o rd m ed sæ r lig o pm æ rk som h ed r e tt e t mod V ad eh av e t. En bog ,,V a d eh a v e t" a f H. E. S ø r e n s e n h a r tid - l ig e r e v æ r e t a nm e ld t i R ip e n s e r -B la d e t fo r s e p tem b e r 1976 s id e 13o, h v o r til d e r h e n v is e s I d e t fø lgende v il vi om ta le en ræ k ke u d g iv e ls e r ,d e r e r u d k om m e t i de s e n e r e å r . I d is s e p u b lik a tio n e r v il m an o g s å finde h e n v isn in g e r t il de v id e n sk a b e lig e a f h a n d lin g e r ,d e r f o r en d e ls v ed k om m en d e e r u d g å et f r a de t v id e n sk a b e lig e la b o r a to r ium , der e r o p r e tte t på Skallin g en . T o u g a a rd og M e e sen b o rg : Den J y s k e V e s tk y s t. Bygd 1974 c a . lo o s id e r , indb. 4o k r . Denne bog in d e h o ld e r 45 sæ rd e le s fin e lu ftfo to s i f a r v e r a f den jy sk e v e s tk y s t f r a S k je rn å e n s d e lta og til T ø n d e rm a r s k e n s d ig e r . Skønt t r e å r g am m e l g ø r vi o pm æ rk som p å d e n ne fine bog med d en s f r em r a g e n d e og in te r e s s a n te o p ta g e ls e r , d e r p å ud m æ rk e t m åde s u p p le r e r a lle ø v rig e p u b lik a tio n e r am V ad eh av e t. H v e r a n den s id e e r en fa rv e o p ta g e ls e af d e fo r s k e llig e la n d sk a b s ty p e r o e b eb y g g e ls e r i om rå d e t (fo rm at 21x21 cm2) og på m o d sa t s id e v i s e s e t sk em a tisk r id s a f b ille d e t m ed a n g iv e ls e a f n av ne p å de v is te e n k e ltlo k a lite te r og d e su d en en b e s k r iv e ls e le d s a g e t af e t g e o g ra fisk k o r t o v e r d e t s tø r r e om rå d e , h v o ri b ille d e t in d g å r som en d e l. Ofte e r det æ ld re k o r t, s å m an k an s e u d v iklingen. Ribe e r re p r æ s e n t e r e t ved t r e fo to s: Byen, å en og Kamm e r s lu s e n . Me llem T ø n d e r og Ribe T u r is tå rb o g e n 1974 144 s id e r 18, 75 k r. F o r f a t te r e n e r r ig s a r k iv a r Jo h an Hyid tfeld t og bogen om h a n d le r V ad e h av e t og de tilg ræ n s e n d e om r å d e r i M a rsk og g e e s t. P å de fø r s te 25 s i d e r b e h a n d le r den de sæ r lig e g e o g r a fis k e og fy s isk e fo rh o ld , m en s den ø v rig e de l ta g e r s ig m e r e a f de k u ltu r e lle s id e r i a lle d en s a fsk y g n in g e r. D is s e h a r d e r e s sæ r lig e k a r a k t e r i et g ræ n s e om rå d e d e r h a r sp ille t en v ig tig r o lle i D a nm a rk s h is to r ie . Det b e ly s e s g ennem f r em s tillin g a f de h is to r is k e b e g iv e n h e d e r og b e s k r iv e ls e a f de h is to r is k e s te d e r .R i- b e , T ø n d e r, M ø g e ltø n d e r og L ø g um k lo s te r s am t Mandø og Rømø b e s k r iv e s . Også b isk o p B ro r s o n og m a le re n Em il Nolde f å r d e r e s u d fø rlig e om ta le . Bogen e r en o r ie n te r in g om lan d og folk m e r e end en t u r i s t f ø r e r . 194


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above