Page 203

BIND 7

Ribes bybiüede D e r e r sk e t noget m ed b y b ille d e t i diss e å r . D e r e r o p s tå e t s to r e b y k v a r te r e r p å N ø r r em a rk og T an g e . T a n g e om r å d e t m å b e tr a g te s som udbygget, m en på N ø r r em a rk s k e r d e r s ta d ig u d v id e ls e r b åd e a f in d u s tr ik v a r te r e t på v e s t s id e n a f lan d e v e je n og i b o lig k v a r te r e t på ø s ts id e n . Det s id s te s to r e b y g g e ri e r am ts g å rd e n h e lt ude ved T ro je ls Knæ, og som nu e r fæ rd ig b y g g et og t a get i b ru g . O g s å i den in d re by s k e r d e r æ n d rin g e n d e r b e v ir k e r et ry k i den i de s e n e r e å r fo re g å e d e a lm in d e lig e fo r sk y d ning af b y c e n tr e t mod n o rd , og som v e d r ø r e r ,, S a ltg a d e - k a r e e n " , om rå d e t m e llem Sa ltg ad e og R o s e n a llé , h v o r m an a lle r e d e fo r å r tilb a g e byggede a p o tek og læ g eh u s , og h v o r m an nu h a r p lan la g t o g p ab eg y n d t e t c e n te rom r å d e . Ud mod Sa ltg ad e h a r s p a r e k a s s e n Sydjy lla n d in d r e tte t s ig m ed s in s to r e rø d e bygning, og ind la n ^ s d en s n o rd gavl f ø r e r R ib e s f ø r s te gag ad e , d e r e r døbt T øm m e rg an g e n . Det e r en 5 m e te r b re d p a s s a g e ,d e r sk a l u d g ø re s tam m e n i de t g re n s y s tem af 5 m e te r b re d e fæ rd s e l s s t r ø g , d e r sk a l danne fo rb in d e ls e m ed to rv e og p a r k e r in g s p la d s e r på om r å d e t og t i l de om k rin g lig g en d e g a d e r og v e je . Ned lan g s T øm m e rg a d e n s n o rd r e s i de h a r t r e f o r r e tn in g e r , d e r tid lig e r e lå i den g am le by d e l e ta b le r e t s ig . C a l- le s e n s f a rv e h a n d e l e r f r a Yd e rm ø llaa ry k k e t ind i en ny bygning p å hjø rn et mod Sa ltg ad e . V id e re h a r m a n u fa k tu rh a n d le r S im o n sen f r a g a v lh u s e t ved s i den af d e t g am le a p o tek p la c e r e t s ig som n r . 2 ,m e n s Jy tte M e je r , City -S k o e r ry k k e t ind som n r. 3. Byplan over den vestlige halvdel af "Saltgade-karreen". Tallene angiver antal etager. De gr.å partier er huse til nedrivning bl.a. brandstationen. Farallelskraveringen er gå-områder. Den etablerede del af 197


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above