Page 207

BIND 7

De sp ro g lig e l .g 'e r e h a r v æ r e t p å l e j r - sk o le . l . a til T h is te d l . b t il Hooge. Videbæk e r g led e t ud i a r . I M e r c u r iu s n r. 5 læ s e s , a t d e r den 7. fe b r. h a r v æ r e t a fh o ld t p rø v e v a lg t il fol - k e tin g e t b lan d t læ r e r e og e le v e r . S id ste v a lg p å sk o le n b lev a fh o ld t i 1975. og d e r e r i fo rh o ld t i l d e tte sk e t e t likle ry k t il v e n s tr e . V e n s tr e s o c ia lis te r n e fik 18, 9 %,v e n s tr e 12, 9%, so c ia ld em o - k r a te r n e 1 0 ,9 %, k o n s e rv a tiv e 9, 4 %, c e n trum s d em o k r a te rn e 8, 0% og s o c i a l is ti s k f o lk e p a r t i 8,0%. 15, lta f s tem - m e s e d le rn e v a r b lan k e . D e r h a r t i l d e t nye s k o le å r m e ld t s ig c a. 106 a n sø g e re t il 1. g ym n a s ie k la s s e de t e r 25 m e r e e n d sæ d v a n lig t. T ilg a n gen til H F s tu d ie t, d e r jo f o r e g å r p å s em in a r i e t ,h a r v æ r e t s ta g n e re n d e , m en de t sk y ld e s nok m e s t, a t d e r h a r væ re t en v is ophobning af a n sø g e re , d e r i s in tid v en ted e p å o p r e tte ls e a f HF k u r s e t, og denne e r nu u djævnet. Bag p ig e rn e s g ym n a s tik s a l e r m an s å sm å t begyndt a t g ra v e e f te r den æ ld s te sk o le , som lå_et e lle i a n d e t s te d på sk o le n s n u væ ren d e om rå d e , in d til ca. 1460, da den fly tte d e h e n fo ra n D om k irken, h v o r den lå t i l 1856, da den fly tte de tilb a g e t il P u g g å rd g a d e . Det e r to unge a rk æ o lo g e r, d e r u d fø r e r a r b e jd e t P e t e r K r. M ad sen og M e tte Høj. S id s tnævnte e r s tu d e n t f r a Ribe i 1971 og m ed lem a f R ip e n s e rs am fu n d e t. Skolen m å i å r ta g e a fsk ed m ed e n af s in e p o p u læ re læ r e r e , L e k to r H e jle s e n d e r t i l a u g u s t h a r v æ r e t på sk o len i 34 å r . T ra n s lo k a tio n e n f o r e g å r i å r fre d a g , d. 17. juni. kl. 10. Fra Ripenser Samfundet Fra kassereren Det går godt med indbetaling af kontingent, idet 17 % flere end sidste år på samme tidspunkt har indbetalt. 3 har udmeldt sig, og 45 har tilmeldt sig, så den forventede passage af medlem nr. 1000 er sket, idet medlemstallet medio maj var 1015. Der resterer dog stadig en del indbetalinger. Betal det nu, så både I og vi spares for ekstra ulejlighed med rykkere. Skulle girokortet være bortkammet, er kontonr. 1066676 Ripenser-Samfundet Kassereren Holmegårdsparken 1 3.s. t.v. 2980 Kokkedal F r a s e k r e tæ r e n Som k a s s e r e r e n m e d d e l e r , e r der nu ca. 1015 medlemmer. Med så mange medlemmer har vi brug for et korrekt kartotek med de rette adresser, at ikke for menige blade kommer tilbage. Husk at meddele adresseændringer til sekretæren, når du flytter. Det vil lette os arbejdet. Adresseændringer sendes til stud. scient. '.Verner Burgwald Borgergade 30 4.s. 1300 Kbh. K Tlf. 01-129197 Fra arrangementsudvalget. Man minder om jubilarreceptionen lige efter Katedralskolens translokation fredag den 17. juni kl. 10. Man vtl der træffe sammen med gamle lærere og kammerater og gense den gamle skole. Senere på dagener det overladt de enkelte årgange selv at disponere.


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above