Page 246

BIND 7

Generatforsamhng Fredag den 24. febr. 1978 k).19.30 Carotinevej 6, HeNerup. Carolinevej er første sidevej til Strandvejen nord for Tuborg ned mod Øresund og umiddelbart ved busstoppested for linjerne 1, 27 og 165 og med 5 min. til linje 21. DAGSORDEN: a . B e r e t n i n g om f o r e n i n g e n s v i r k s om h e d i d e t f o r l ø b n e å r . b . F o r e læ g g e l s e a f r e v i d e r e t r e g n s k a b f o r f o r e n i n g e n c g f o r u n d e r s t ø t t e l s e s f o n d e t t i l g o d k e n d e l s e . F o r e læ g g e l s e og v e d t a g e l s e a f b u d g e t f o r d e t k o m m e n d e å r og f o r s l a g t i l m e d l e m s k o n t in g e n t . c . B e h a n d l i n g a f in d k om n e f o r s l a g . E v t . f o r s l a g m å v æ r e b e s t y r e l s e n i hæ n d e in d e n 1. j a n u a r . d. V a l g a f f o rm a n d , b e s t y r e l s e s m e d l e m m e r s a m t 1. og 2. s u p p l e a n t f o r b e s t y r e l s e n . e . V a l g a f to r e v i s o r e r o g e n r e v i s o r s u p p l e a n t , f. E v e n t u e l t . E f t e r g e n e r a l f o r s am l i n g e n e r d e l t a g e r n e i n v i t e r e t p å k a f f e b o r d m e d h y g g e s n a k . H v i s n o g e n v i l b i d r a g e m e d u n d e r h o ld n i n g , e r d e t v e l k o m m e n t . Min k o n e o g j e g e r p a r a t t i l a t m o d t a g e m a n g e g æ s t e r - o g s å m e d l e m m e r n e s p a r t n e r e e r v e l k om n e - , m e n m a n b e d e s m e l d e s i g t i l i f o r v e j e n s e n e s t 21. f e b r u a r a f h e n s y n t i l p l a d s d i s p o s i t i o n e r . T i lm e l d i n g p å t l f . 0 1 - 6 2 8 6 3 8 e l l e r v e d b r e v t i l C a r o l i n e v e j 6, 2 9 0 0 H e l l e r u p —F o rm a n d,e n Jubitarer 1978 Adresser eftertyses T r a n s l o k a t i o n e n p å Rib e K a t e d r a l s k o l e f i n d e r i 1978 s t e d f r e d a g d e n 16. ju n i . R i p e n s e r - S am f u n d e t v i l m e d n æ s t e n u m m e r a f b l a d e t u d s e n d e e n j u b i læ u m s f o r t e g n e l s e m e d a d r e s s e r f o r s t u d e n t e r og r e a l i s t e r , d e r i 1978 h a r 5, 10, 15, 25, 35, 40, 50 og 60 å r s ju b i læ um , s am t in d b y d e de p å g æ ld e n d e t i l j u b i l a r r e c e p t i o n p a s k o l e n . 240 A r b e j d e t m e d a t i n d s am l e a d r e s s e r e r m e g e t om f a t t e n d e , d a a l l e i de om h a n d l e d e å r g a n g e d e s v æ r r e ik k e e r m e d l e m m e r a f R i p e n s e r - S am f u n d e t . H v i s du d e r f o r k e n d e r n o g l e a f a d r e s s e r n e ( s t i l l i n g , t e l e fon og å r g a n g ) v i l o b e r s t l ø j t n a n t E. M. V e i s i g , K r o g e n 3, 3 0 6 0 E s p e r - g æ r d e , t l f . 0 3 - 23 42 50 v æ r e g l a d f o r a t m o d t a g e d i s s e s n a r e s t .


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above