Page 25

BIND 7

19 TRANSLOKATIONEN En skøn junidag i Ribe I Ribe pa tra n s io k a tio u s d a g e n den 20. ju n i i 975 ** h ø j s o m m e r m ed s t r å len d e so l f r a m o rg en s tu n d e n . Hv o r h e r lig t ig en a t v æ r e tilb a g e i Ribe til sk o le a fs lu tn in g e n e f te r de mange å r . V e jr e t, b y b ille d e t, stem n in g en , ly s v irk n in g e n g ennem den g am le s k o le g å rd s t i lin d e in d frie d e t il fulde s e lv de m e s t rom a n tisk e f ø le ls e r p å denne å r e t s sk ø n n e s te dag. F la g sm y k k ed e g a d e r , tu r is tid y l og f e s ts tem n in g . S tu d e n te rh u e r o v e r a lt - den e r igen komm et t i l æ re og væ rd ig h ed , s e lv om e n k e lte s ta d ig d em o n s tr e r e r mod t r a d i tio n e n m ed fra v ig e n d e p åh it i h o v ed b ek læ d n in g er. Mest f e s ts tem te v a r på denne sm u k k e m o rg e n dog m å sk e å r e t s mange ju b ila r e r . Ned ad P u g g å rd s - gade s tr øm m e r de ta ls tæ r k t som a ld r ig fø r. Sjovt som det nu fo r a lv o r nu e r b lev e t mode a t f e jr e sk o le ju b ilæ um og m ø d es m ed de g am le f r a dengang. Ikke a le n e f e jr e s de g am m e lk e n d te , h e lt ru n d e ju b ilæ e r 25 og 50 å r , nej d e r ju b ile r e s i v id u d s træ k n in g på a lle m ed 5 d e le lig e å r s t a l . 1975 b lev en v irk e lig ju b ila r s u c c e s . O v e ra lt s å s glade sm il og g en sy n sg læ d e m ed "kan du h u sk e , da v i . . . ?", "h v o r du lig n e r dig s e lv ." og "tænk. e r det v irk e lig h am?" D e r v a r s to r e v e lo rg a n is e r e d e ju b ila r s am m e n k om s te r m ed h e le å rg an g e n næ sten fu ld ta llig t frem m ø d ! - det g jald t f. e k s . 2 5 - å r s s tu d e n te rn e , d e r f e j- Direktor cand. pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Riibner- Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole Af ovennævnte legat vil for året 1976 kunne uddeles et antal portioner som økonomisk støtte til videregående uddannelse af enhver art for 'fattige, tten flittige'' studenter fra Ribe Katedralskole. Der er fortrinsret for studenter, som er beslægtede med en af legatstifterne, eller som stammer fra Gørding. Legatet uddeles ved Ripenser-Samfundets årsfest i Ribe den 27. december 1975- Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos undertegnede ved indsendelse af stor svarkuvert (gerne A-5 format)" adresseret og irankeret med kr. 1,20. Legatanszgningerne skal være legatudvalget i hænde senest den 20. oktober d. å. Legatudvalget Carl Rise Damkjær Adelgade 47, 1304 København K


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above